• تور آنکارا 7 شب ویژه 23 دی (97)


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های آنکارا است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1397/11/17
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1397/11/16
آنکارا
هوایی
ایران ایر
مدت اقامت : 7 شب
تاریخ انتشار : 1397/11/06
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنکارا 7 شب
ردیف 2
به آنکارا
مدت اقامت 7
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Abro Necatibey

BB
2,534,000 تومان
3,427,000 تومان
2,356,000 تومان
1,642,000 تومان
Dream Life

BB
2,713,000 تومان
3,784,000 تومان
1,642,000 تومان
1,642,000 تومان
pera city

BB
2,802,000 تومان
2,980,000 تومان
2,356,000 تومان
1,642,000 تومان
ALMER

BB
2,891,000 تومان
3,427,000 تومان
2,356,000 تومان
1,642,000 تومان
SIYAV

BB
3,025,000 تومان
3,784,000 تومان
1,642,000 تومان
1,642,000 تومان
ETAB BOLVARE

BB
3,248,000 تومان
3,694,000 تومان
2,534,000 تومان
1,642,000 تومان
Royal

BB
3,248,000 تومان
3,873,000 تومان
2,623,000 تومان
1,642,000 تومان
Maria

BB
3,248,000 تومان
3,784,000 تومان
2,980,000 تومان
1,642,000 تومان
Raysis

BB
3,248,000 تومان
3,962,000 تومان
1,642,000 تومان
1,642,000 تومان
ETAB BOLVARE

BB
3,248,000 تومان
3,694,000 تومان
2,534,000 تومان
1,642,000 تومان
Ayma

BB
3,248,000 تومان
3,605,000 تومان
3,159,000 تومان
1,642,000 تومان
Neva Palas

BB
3,337,000 تومان
4,408,000 تومان
1,642,000 تومان
1,642,000 تومان
NOBEL

BB
3,337,000 تومان
3,694,000 تومان
2,266,000 تومان
1,642,000 تومان
Niza Park

BB
3,337,000 تومان
4,141,000 تومان
3,516,000 تومان
1,642,000 تومان
Class

BB
3,427,000 تومان
4,051,000 تومان
1,642,000 تومان
1,642,000 تومان
Sergah

BB
3,427,000 تومان
4,230,000 تومان
3,248,000 تومان
1,642,000 تومان
MARINEM

BB
3,427,000 تومان
4,141,000 تومان
1,642,000 تومان
1,642,000 تومان
DEMONTI

BB
3,516,000 تومان
4,676,000 تومان
2,802,000 تومان
1,642,000 تومان
Ankara Princess

BB
3,516,000 تومان
4,319,000 تومان
2,713,000 تومان
1,642,000 تومان
DEMONTI

BB
3,516,000 تومان
4,676,000 تومان
2,802,000 تومان
1,642,000 تومان
The Mara Palace

BB
3,605,000 تومان
4,676,000 تومان
1,642,000 تومان
1,642,000 تومان
Gurkent

BB
3,605,000 تومان
4,319,000 تومان
3,070,000 تومان
1,642,000 تومان
Demora

BB
3,605,000 تومان
4,765,000 تومان
2,713,000 تومان
1,642,000 تومان
BEST WESTERN

BB
3,605,000 تومان
4,855,000 تومان
2,980,000 تومان
1,642,000 تومان
Elit Palas

BB
3,605,000 تومان
4,319,000 تومان
2,891,000 تومان
1,642,000 تومان
CINNAH

BB
3,694,000 تومان
4,676,000 تومان
2,802,000 تومان
1,642,000 تومان
Dafne

BB
3,694,000 تومان
4,498,000 تومان
2,713,000 تومان
1,642,000 تومان
King Hotel

BB
3,784,000 تومان
4,498,000 تومان
1,642,000 تومان
1,642,000 تومان
Etap Altinel

BB
3,784,000 تومان
4,855,000 تومان
2,802,000 تومان
1,642,000 تومان
Altinel

BB
3,873,000 تومان
4,944,000 تومان
2,891,000 تومان
1,642,000 تومان
Tunali

BB
3,873,000 تومان
4,408,000 تومان
2,891,000 تومان
1,642,000 تومان
GORDION

BB
3,873,000 تومان
5,033,000 تومان
2,980,000 تومان
1,642,000 تومان
Raymar

BB
4,051,000 تومان
5,033,000 تومان
2,980,000 تومان
1,642,000 تومان
Houston

BB
4,141,000 تومان
5,122,000 تومان
2,980,000 تومان
1,642,000 تومان
MIDI

BB
4,141,000 تومان
5,747,000 تومان
2,980,000 تومان
1,642,000 تومان
Ramada Ankara

BB
4,230,000 تومان
5,836,000 تومان
1,642,000 تومان
1,642,000 تومان
The Ankara

BB
4,319,000 تومان
6,193,000 تومان
3,070,000 تومان
1,642,000 تومان
Limak

BB
4,587,000 تومان
6,461,000 تومان
1,642,000 تومان
1,642,000 تومان
Sheraton

BB
4,587,000 تومان
6,461,000 تومان
2,980,000 تومان
1,642,000 تومان
Latanya Hotel Ankara

BB
4,765,000 تومان
6,550,000 تومان
3,248,000 تومان
1,642,000 تومان
Divan

BB
5,926,000 تومان
9,049,000 تومان
5,122,000 تومان
1,642,000 تومان
Wyndham Ankara

BB
6,818,000 تومان
10,210,000 تومان
1,642,000 تومان
1,642,000 تومان
Crowne Plaza

BB
6,818,000 تومان
10,567,000 تومان
1,642,000 تومان
1,642,000 تومان
Movenpick Ankara

BB
7,978,000 تومان
12,352,000 تومان
1,642,000 تومان
1,642,000 تومان
نام هتل pera city

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,802,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,980,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,356,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,642,000 تومان
توضیحات
نام هتل ALMER

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,891,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,427,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,356,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,642,000 تومان
توضیحات
نام هتل ETAB BOLVARE

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,248,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,694,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,534,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,642,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royal

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,248,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,873,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,623,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,642,000 تومان
توضیحات
نام هتل Maria

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,248,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,784,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,980,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,642,000 تومان
توضیحات
نام هتل Raysis

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,248,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,962,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,642,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,642,000 تومان
توضیحات
نام هتل Neva Palas

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,337,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,408,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,642,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,642,000 تومان
توضیحات
نام هتل Class

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,427,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,051,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,642,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,642,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sergah

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,427,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,248,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,642,000 تومان
توضیحات
نام هتل DEMONTI

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,516,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,676,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,802,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,642,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Mara Palace

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,605,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,676,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,642,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,642,000 تومان
توضیحات
نام هتل Dream Life

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,713,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,784,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,642,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,642,000 تومان
توضیحات
نام هتل Gurkent

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,605,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,319,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,070,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,642,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ankara Princess

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,516,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,319,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,713,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,642,000 تومان
توضیحات
نام هتل Demora

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,605,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,765,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,713,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,642,000 تومان
توضیحات
نام هتل King Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,784,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,498,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,642,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,642,000 تومان
توضیحات
نام هتل ETAB BOLVARE

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,248,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,694,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,534,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,642,000 تومان
توضیحات
نام هتل BEST WESTERN

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,605,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,855,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,980,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,642,000 تومان
توضیحات
نام هتل Houston

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,141,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,122,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,980,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,642,000 تومان
توضیحات
نام هتل CINNAH

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,694,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,676,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,802,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,642,000 تومان
توضیحات
نام هتل Dafne

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,694,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,498,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,713,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,642,000 تومان
توضیحات
نام هتل Etap Altinel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,784,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,855,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,802,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,642,000 تومان
توضیحات
نام هتل Altinel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,873,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,944,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,891,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,642,000 تومان
توضیحات
نام هتل Tunali

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,873,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,408,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,891,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,642,000 تومان
توضیحات
نام هتل GORDION

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,873,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,033,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,980,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,642,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ramada Ankara

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,230,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,836,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,642,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,642,000 تومان
توضیحات
نام هتل MIDI

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,141,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,747,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,980,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,642,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Ankara

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,319,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,193,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,070,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,642,000 تومان
توضیحات
نام هتل Limak

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,587,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,461,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,642,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,642,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sheraton

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,587,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,461,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,980,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,642,000 تومان
توضیحات
نام هتل Latanya Hotel Ankara

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,765,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,248,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,642,000 تومان
توضیحات
نام هتل Wyndham Ankara

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,818,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,210,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,642,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,642,000 تومان
توضیحات
نام هتل Movenpick Ankara

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,978,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,352,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,642,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,642,000 تومان
توضیحات
نام هتل Abro Necatibey

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,534,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,427,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,356,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,642,000 تومان
توضیحات
نام هتل SIYAV

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,025,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,784,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,642,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,642,000 تومان
توضیحات
نام هتل NOBEL

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,337,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,694,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,266,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,642,000 تومان
توضیحات
نام هتل MARINEM

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,427,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,141,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,642,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,642,000 تومان
توضیحات
نام هتل DEMONTI

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,516,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,676,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,802,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,642,000 تومان
توضیحات
نام هتل Elit Palas

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,605,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,319,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,891,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,642,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ayma

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,248,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,605,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,159,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,642,000 تومان
توضیحات
نام هتل Niza Park

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,337,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,141,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,516,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,642,000 تومان
توضیحات
نام هتل Divan

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,926,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,049,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,122,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,642,000 تومان
توضیحات
نام هتل Raymar

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,051,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,033,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,980,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,642,000 تومان
توضیحات
نام هتل Crowne Plaza

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,818,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,567,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,642,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,642,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 اقامت در هتل با صبحانه
3 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک تعداد
1 عکس 4*3
2 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
مریم خان زاده (سرپرست تور)

 آنکارا در قدیم با نام های آنگورا و آنقره شناخته می شد و امروزه یکی از مهم ترین شهرهای اوراسیاست. از سال ۱۹۲۳ میلادی به عنوان پایتخت ترکیه انتخاب شده و پیش از آن استانبول پایتخت بود که با سقوط عثمانی این عنوان را از دست دادشهر شلوغ و پر سر و صدای آنکارا یکی از قدیمی ترین مناطق ترکیه است که با  بناهای تاریخی متعددی از دوران امپراتوری هیتی، فریگاری، هلنیستی، رومی، بیزانس و عثمانی در این شهر به یادگار مانده، اهمیت تاریخی زیادی برای ترک ها داردبیشتر افرادی که به آنکارا سفر می کنند دارای اهداف تجاری و کاری هستند.

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 چهارشنبه 17 بهمن , 18:30 چهارشنبه 24 بهمن , 20:25

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ایران ایر
4 شب

تور 4شب و 5 روز رامسر ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/04/01
قیمت از : 1,307,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
7 شب

تور 7شب و 8 روز ارومیه ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/03/31
قیمت از : 1,446,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
3 شب

تور 3شب و 4 روز دبی ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/03/30
قیمت از : 2,690,000 تومان
ایرلاین : ماهان
4 شب

تور4شب و 5 روز ارمنستان ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/04/22
قیمت از : 3,230,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
7 شب

تور 7 شب و 8 روز اصفهان ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/03/31
قیمت از : 1,474,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
7 شب

تور 6شب و 7 روز بندرعباس ویژه تابستان98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/03/31
قیمت از : 1,356,000 تومان
ثبت پرسش