• تور آنکارا 3 شب ویژه نوروز1398


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های آنکارا است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1397/12/28
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1397/12/28
استانبول
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 3 شب
تاریخ انتشار : 1397/09/24
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنکارا 3 شب
ردیف 2
به آنکارا
مدت اقامت 3
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
NOBEL

BB
3,068,000 تومان
3,472,000 تومان
3,031,000 تومان
2,590,000 تومان
pera city

BB
3,068,000 تومان
3,141,000 تومان
2,884,000 تومان
2,590,000 تومان
Amar

BB
3,104,000 تومان
3,325,000 تومان
2,847,000 تومان
2,590,000 تومان
ALMER

BB
3,141,000 تومان
3,288,000 تومان
2,958,000 تومان
2,590,000 تومان
SIYAV

BB
3,141,000 تومان
3,398,000 تومان
2,921,000 تومان
2,590,000 تومان
ETAB BOLVARE

BB
3,215,000 تومان
3,398,000 تومان
2,958,000 تومان
2,590,000 تومان
Raysis

BB
3,251,000 تومان
3,398,000 تومان
2,590,000 تومان
2,590,000 تومان
Royal

BB
3,251,000 تومان
3,618,000 تومان
2,994,000 تومان
2,590,000 تومان
Maria

BB
3,270,000 تومان
3,508,000 تومان
2,994,000 تومان
2,590,000 تومان
Neva Palas

BB
3,288,000 تومان
3,729,000 تومان
2,590,000 تومان
2,590,000 تومان
Ankara Gold Hotel

BB
3,288,000 تومان
3,655,000 تومان
2,958,000 تومان
2,590,000 تومان
Class

BB
3,325,000 تومان
3,582,000 تومان
2,590,000 تومان
2,590,000 تومان
Sergah

BB
3,325,000 تومان
3,655,000 تومان
3,251,000 تومان
2,590,000 تومان
DEMONTI

BB
3,361,000 تومان
3,839,000 تومان
3,068,000 تومان
2,590,000 تومان
SEVEN DEEP

BB
3,361,000 تومان
3,765,000 تومان
3,031,000 تومان
2,590,000 تومان
Demora

BB
3,398,000 تومان
3,876,000 تومان
3,031,000 تومان
2,590,000 تومان
King Hotel

BB
3,398,000 تومان
3,802,000 تومان
3,068,000 تومان
2,590,000 تومان
The Mara Palace

BB
3,398,000 تومان
3,839,000 تومان
2,590,000 تومان
2,590,000 تومان
Dream Life

BB
3,398,000 تومان
3,876,000 تومان
2,590,000 تومان
2,590,000 تومان
Gurkent

BB
3,398,000 تومان
3,692,000 تومان
3,178,000 تومان
2,590,000 تومان
Ankara Princess

BB
3,398,000 تومان
3,765,000 تومان
2,590,000 تومان
2,590,000 تومان
BEST WESTERN

BB
3,435,000 تومان
3,802,000 تومان
2,590,000 تومان
2,590,000 تومان
Radison Blue

BB
3,435,000 تومان
3,912,000 تومان
3,398,000 تومان
2,590,000 تومان
Elit Palas

BB
3,435,000 تومان
3,802,000 تومان
3,104,000 تومان
2,590,000 تومان
Houston

BB
3,435,000 تومان
3,876,000 تومان
3,031,000 تومان
2,590,000 تومان
CINNAH

BB
3,435,000 تومان
3,839,000 تومان
3,068,000 تومان
2,590,000 تومان
Dafne

BB
3,435,000 تومان
3,765,000 تومان
3,031,000 تومان
2,590,000 تومان
Etap Altinel

BB
3,472,000 تومان
3,912,000 تومان
3,068,000 تومان
2,590,000 تومان
GORDION

BB
3,508,000 تومان
3,876,000 تومان
3,068,000 تومان
2,590,000 تومان
Altinel

BB
3,508,000 تومان
3,949,000 تومان
3,104,000 تومان
2,590,000 تومان
Tunali

BB
3,508,000 تومان
3,729,000 تومان
3,104,000 تومان
2,590,000 تومان
Kent Hotel Moskow

BB
3,527,000 تومان
4,022,000 تومان
3,104,000 تومان
2,590,000 تومان
Park In Raddison

BB
3,545,000 تومان
4,096,000 تومان
3,361,000 تومان
3,141,000 تومان
Ramada Ankara

BB
3,545,000 تومان
4,096,000 تومان
2,590,000 تومان
2,590,000 تومان
MIDI

BB
3,618,000 تومان
4,279,000 تومان
3,141,000 تومان
2,590,000 تومان
Warwick Ankara

BB
3,655,000 تومان
4,279,000 تومان
3,031,000 تومان
2,590,000 تومان
GRAND ANKARA

BB
3,655,000 تومان
4,316,000 تومان
3,104,000 تومان
2,590,000 تومان
Bera Ankara

BB
3,655,000 تومان
4,096,000 تومان
3,398,000 تومان
2,590,000 تومان
Anemon

BB
3,655,000 تومان
4,390,000 تومان
3,141,000 تومان
2,590,000 تومان
The Ankara

BB
3,692,000 تومان
4,463,000 تومان
3,178,000 تومان
2,590,000 تومان
Meyra Palace

BB
3,729,000 تومان
4,279,000 تومان
2,590,000 تومان
2,590,000 تومان
Swiss

BB
3,765,000 تومان
4,647,000 تومان
3,141,000 تومان
2,590,000 تومان
Sheraton

BB
3,802,000 تومان
4,573,000 تومان
3,141,000 تومان
2,590,000 تومان
Limak

BB
3,802,000 تومان
4,573,000 تومان
2,590,000 تومان
2,590,000 تومان
Latanya Hotel Ankara

BB
3,876,000 تومان
4,610,000 تومان
3,251,000 تومان
2,590,000 تومان
Hilton

BB
3,912,000 تومان
4,500,000 تومان
3,876,000 تومان
3,508,000 تومان
Wyndham Ankara

BB
4,720,000 تومان
6,115,000 تومان
2,590,000 تومان
2,590,000 تومان
Movenpick Ankara

BB
5,197,000 تومان
6,997,000 تومان
2,590,000 تومان
2,590,000 تومان
نام هتل Amar

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,104,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,325,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,847,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل ALMER

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,141,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,288,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,958,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل ETAB BOLVARE

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,215,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,398,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,958,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل Maria

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,270,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,508,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,994,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل Raysis

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,251,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,398,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل Neva Palas

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,288,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,729,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل DEMONTI

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,361,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,839,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,068,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل Demora

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,398,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,876,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,031,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل King Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,398,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,802,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,068,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل BEST WESTERN

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,435,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,802,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل GORDION

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,508,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,876,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,068,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل MIDI

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,618,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,279,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,141,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sheraton

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,802,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,573,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,141,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل SIYAV

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,141,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,398,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,921,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ankara Gold Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,288,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,655,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,958,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل Warwick Ankara

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,655,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,279,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,031,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royal

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,251,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,618,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,994,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل Radison Blue

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,435,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,912,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,398,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kent Hotel Moskow

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,527,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,022,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,104,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل SEVEN DEEP

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,361,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,765,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,031,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل Park In Raddison

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,545,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,096,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,361,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,141,000 تومان
توضیحات
نام هتل Latanya Hotel Ankara

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,876,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,610,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,251,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل GRAND ANKARA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,655,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,316,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,104,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hilton

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,912,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,876,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,508,000 تومان
توضیحات
نام هتل Swiss

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,765,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,647,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,141,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل Bera Ankara

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,655,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,096,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,398,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل NOBEL

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,068,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,472,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,031,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل pera city

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,068,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,141,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,884,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل Class

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,325,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,582,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sergah

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,325,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,655,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,251,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Mara Palace

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,398,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,839,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل Dream Life

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,398,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,876,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل Gurkent

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,398,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,692,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,178,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ankara Princess

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,398,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,765,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل Elit Palas

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,435,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,802,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,104,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل Houston

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,435,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,876,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,031,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل CINNAH

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,435,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,839,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,068,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل Dafne

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,435,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,765,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,031,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل Etap Altinel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,472,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,912,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,068,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل Altinel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,508,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,949,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,104,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل Tunali

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,508,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,729,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,104,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ramada Ankara

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,545,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,096,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Ankara

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,692,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,463,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,178,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل Meyra Palace

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,729,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,279,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل Limak

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,802,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,573,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل Wyndham Ankara

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,115,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل Movenpick Ankara

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,197,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,997,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل Anemon

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,655,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,141,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,590,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 اقامت در هتل با صبحانه
3 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک تعداد
1 عکس 4*3
2 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
مریم خان زاده (سرپرست تور)
آنکارا در قدیم با نام های آنگورا و آنقره شناخته می شد و امروزه یکی از مهم ترین شهرهای اوراسیاست. از سال ۱۹۲۳ میلادی به عنوان پایتخت ترکیه انتخاب شده و پیش از آن استانبول پایتخت بود که با سقوط عثمانی این عنوان را از دست داد. شهر شلوغ و پر سر و صدای آنکارا یکی از قدیمی ترین مناطق ترکیه است که با  بناهای تاریخی متعددی از دوران امپراتوری هیتی، فریگاری، هلنیستی، رومی، بیزانس و عثمانی در این شهر به یادگار مانده، اهمیت تاریخی زیادی برای ترک ها دارد. بیشتر افرادی که به آنکارا سفر می کنند دارای اهداف تجاری و کاری هستند.
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 سه شنبه 28 اسفند , 18:30 جمعه 2 فروردین , 20:25

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : قشم ایر
7 شب

تور باتومی 7 شب 7تیر 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/03/25
قیمت از : 3,240,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر
3 شب

تور 3شب و 4 روز عمان ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/04/13
قیمت از : 3,795,000 تومان
ایرلاین : ماهان
6 شب

تور 6شب و 7 روز مارماریس تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/04/01
قیمت از : 3,945,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر
7 شب

تور 7شب و 8روز تفلیس ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/04/09
قیمت از : 2,840,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر
3 شب

تور باتومی 3 شب ویژه 9 تیر

تاریخ شروع پکیج از : 1398/04/09
قیمت از : 2,800,000 تومان
ایرلاین : ماهان
4 شب

تور استانبول ویژه تیر 98(4شب ماهان)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/04/19
قیمت از : 3,258,000 تومان
ثبت پرسش