• تور گرجستان 3شب ویژه آذر 97


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های تفلیس است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1398/01/03
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1398/01/02
تفلیس
هوایی
ایران ایر
مدت اقامت : 3 شب
تاریخ انتشار : 1397/12/12
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 تفلیس 3 شب
ردیف 2
به تفلیس
مدت اقامت 3
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Polo

BB
3,295,000 تومان
3,695,000 تومان
3,145,000 تومان
2,995,000 تومان
Like

BB
3,345,000 تومان
3,795,000 تومان
3,195,000 تومان
2,995,000 تومان
Garden

BB
3,445,000 تومان
3,995,000 تومان
3,245,000 تومان
2,995,000 تومان
SM Travel

BB
3,445,000 تومان
3,995,000 تومان
3,245,000 تومان
2,995,000 تومان
GNG

BB
3,795,000 تومان
4,695,000 تومان
3,545,000 تومان
2,995,000 تومان
Patrioti

BB
3,895,000 تومان
4,845,000 تومان
3,545,000 تومان
2,995,000 تومان
ROGA LUXE

BB
3,895,000 تومان
4,945,000 تومان
3,545,000 تومان
2,995,000 تومان
Colombi

BB
4,045,000 تومان
5,145,000 تومان
3,645,000 تومان
2,995,000 تومان
Dolabauri

BB
4,145,000 تومان
5,145,000 تومان
3,695,000 تومان
2,995,000 تومان
Golden Palace Hotel

BB
4,245,000 تومان
5,595,000 تومان
3,795,000 تومان
2,995,000 تومان
Vilton

BB
4,245,000 تومان
5,595,000 تومان
3,795,000 تومان
2,995,000 تومان
L Plaza

BB
4,245,000 تومان
5,595,000 تومان
3,795,000 تومان
2,995,000 تومان
Georgian Holiday

BB
4,395,000 تومان
5,845,000 تومان
3,895,000 تومان
2,995,000 تومان
Cron Palace Hotel

BB
4,695,000 تومان
6,495,000 تومان
4,045,000 تومان
2,995,000 تومان
Astoria Hotel

BB
4,945,000 تومان
6,745,000 تومان
4,245,000 تومان
2,995,000 تومان
Gallery Palace

BB
4,945,000 تومان
6,495,000 تومان
0 تومان
2,995,000 تومان
City Center

BB
5,045,000 تومان
7,195,000 تومان
3,795,000 تومان
2,995,000 تومان
Museum

BB
5,145,000 تومان
6,995,000 تومان
4,395,000 تومان
2,995,000 تومان
Preference Hualing Tbilisi

BB
5,145,000 تومان
7,445,000 تومان
4,445,000 تومان
2,995,000 تومان
Ambassadori Tbilisi

BB
5,395,000 تومان
7,895,000 تومان
4,545,000 تومان
2,995,000 تومان
Mercure

BB
5,745,000 تومان
8,545,000 تومان
4,795,000 تومان
2,995,000 تومان
IOTA

BB
5,945,000 تومان
8,345,000 تومان
4,945,000 تومان
2,995,000 تومان
Ambassadori Tbilisi

BB
7,095,000 تومان
10,595,000 تومان
5,695,000 تومان
2,995,000 تومان
Sheraton Metechi Palace

BB
7,295,000 تومان
10,595,000 تومان
5,845,000 تومان
2,995,000 تومان
Stamba

BB
7,545,000 تومان
12,195,000 تومان
5,995,000 تومان
2,995,000 تومان
نام هتل Polo

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,145,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Like

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,345,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,195,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Garden

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,445,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,245,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل SM Travel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,445,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,245,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل GNG

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,545,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Patrioti

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,845,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,545,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل ROGA LUXE

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,945,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,545,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Colombi

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,045,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,145,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,645,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Dolabauri

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,145,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,145,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,695,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Golden Palace Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,245,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,795,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Vilton

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,245,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,795,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل L Plaza

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,245,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,795,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Georgian Holiday

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,845,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,895,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Cron Palace Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,045,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Astoria Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,945,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,745,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,245,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Gallery Palace

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,945,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل City Center

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,045,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,195,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,795,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Museum

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,145,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,395,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Preference Hualing Tbilisi

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,145,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,445,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,445,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ambassadori Tbilisi

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,545,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Mercure

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,745,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,545,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,795,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل IOTA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,945,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,345,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,945,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ambassadori Tbilisi

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,095,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,695,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sheraton Metechi Palace

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,845,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Stamba

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,545,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,195,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,995,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 اقامت در هتل با صبحانه
3 تورلیدر فارسی زبان
4 بیمه مسافرتی
5 بلیط رفت و برگشت با پرواز ایران ایر
ردیف مدرک تعداد
1 عکس 4*3
2 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
مریم خان زاده (سرپرست تور)

 

در اسطوره های گرجی آمده است که این سرزمین بهترین و مرغوب ترین زمین است که هدیه خداست به مردم آن.افسانه های گرجی زیادی راجع به این موضوع وجود دارد که یکی ازآنها حاکی از این است که زمانی که خداوند زمین را بین مردم دنیا تقسیم می کرد گرجی ها در میهمانی جمع بودند وازدریافت زمین محروم می شوند و زمانی پی به این موضوع میبرند نزد خداوند میروند و از خدا میخواند که به آنها نیز زمینی بدهد ولی او نمی پذیرد پس آنها خداوند را در میهمانی خود دعوت می کنند و او می پذیرد وخداوند آنقدر از میمان نوازی آنها خرسند می شود که به مردم گرجستان آن قطعه از زمینی را که برای خود نگه داشته بود به مردم گرجستان هدیه میکند! کشور گرجستان سراسر آرامش حاصل خیزی ،اصالت و امنیت است و این ها نیزهدیه های ارزشمند از خداوند به مردم مهربان ودست و دلباز آن کشور است 

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 شنبه 3 فروردین , 05:40 سه شنبه 6 فروردین , 22:00

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ایران ایر
4 شب

تور باکو ویژه 23 خرداد

تاریخ شروع پکیج از : 1398/03/23
قیمت از : 2,838,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر
7 شب

تور قبرس ( لارناکا و لیماسول ) ویژه بهار 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/07/16
قیمت از : 3,650,000 تومان
ایرلاین : ماهان
4 شب

تور آنکارا ویژه 24 خرداد 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/03/24
قیمت از : 2,503,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
6 شب

تور آنتالیا ویژه 9 خرداد 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/03/09
قیمت از : 3,995,000 تومان
ایرلاین : کیش ایر
3 شب

تور یزد ویژه بهار

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/01
قیمت از : 3,157,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر
6 شب

تور آلانیا ویژه بهار 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/07/16
قیمت از : 4,530,000 تومان
ثبت پرسش