• تور قبرس شمالی 4 شب ویژه آبان 97


تاریخ شروع 1397/08/16
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1397/08/29
قبرس شمالی
هوایی
اطلس گلوبال
مدت اقامت : 4 شب
تاریخ انتشار : 1397/08/15
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 قبرس شمالی 4 شب
ردیف 2
به قبرس شمالی
مدت اقامت 4
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Concorde Luxury Resort

HB
6,290,000 تومان
8,390,000 تومان
3,550,000 تومان
2,990,000 تومان
DELUXE GARDEN VIEW
Malpas

FB
6,290,000 تومان
7,790,000 تومان
3,550,000 تومان
2,990,000 تومان
DIAMIND COURT ROOM
Concorde Luxury Resort

HB
6,590,000 تومان
8,890,000 تومان
3,550,000 تومان
2,990,000 تومان
DELUXE SIDE SEA VIEW
Acapulco Resort

HB
6,590,000 تومان
8,250,000 تومان
3,850,000 تومان
2,990,000 تومان
MAIN BUILDING LAND VIEW
Concorde Luxury Resort

HB
6,890,000 تومان
9,390,000 تومان
3,850,000 تومان
2,990,000 تومان
DELUXE SEA VIEW
Acapulco Resort

HB
6,890,000 تومان
8,690,000 تومان
3,850,000 تومان
2,990,000 تومان
MAIN BUILDING SEA VIEW
Concorde Luxury Resort

UALL
7,190,000 تومان
9,900,000 تومان
3,550,000 تومان
2,990,000 تومان
DELUXE GARDEN VIEW
Malpas

FB
7,190,000 تومان
9,150,000 تومان
3,550,000 تومان
2,990,000 تومان
MAIN BUILDING LAND VIEW
Salamis Bay

ALL
7,190,000 تومان
9,150,000 تومان
3,550,000 تومان
2,990,000 تومان
STD
Concorde Luxury Resort

UALL
7,490,000 تومان
10,450,000 تومان
3,550,000 تومان
2,990,000 تومان
DELUXE SIDE SEA VIEW
Malpas

FB
7,490,000 تومان
9,590,000 تومان
3,850,000 تومان
2,990,000 تومان
MAIN BUILDING SEA VIEW
Merit Park

UALL
7,490,000 تومان
9,590,000 تومان
3,850,000 تومان
2,990,000 تومان
STD
Concorde Luxury Resort

UALL
7,790,000 تومان
10,950,000 تومان
3,850,000 تومان
2,990,000 تومان
DELUXE SEA VIEW
Kaya Artmis

UALL
8,090,000 تومان
10,490,000 تومان
4,150,000 تومان
2,990,000 تومان
VILLAGE
Cratos Premium Hotel

FB
8,090,000 تومان
10,490,000 تومان
5,650,000 تومان
2,990,000 تومان
STD
Lords Palace

ALL
8,990,000 تومان
11,850,000 تومان
4,450,000 تومان
2,990,000 تومان
STD
Kaya Artmis

UALL
9,890,000 تومان
13,190,000 تومان
4,750,000 تومان
2,990,000 تومان
HOTEL ROOM
نام هتل Concorde Luxury Resort

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,550,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,990,000 تومان
توضیحات DELUXE GARDEN VIEW
نام هتل Concorde Luxury Resort

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,550,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,990,000 تومان
توضیحات DELUXE SIDE SEA VIEW
نام هتل Concorde Luxury Resort

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,990,000 تومان
توضیحات DELUXE SEA VIEW
نام هتل Concorde Luxury Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,550,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,990,000 تومان
توضیحات DELUXE GARDEN VIEW
نام هتل Concorde Luxury Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,550,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,990,000 تومان
توضیحات DELUXE SIDE SEA VIEW
نام هتل Concorde Luxury Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,990,000 تومان
توضیحات DELUXE SEA VIEW
نام هتل Malpas

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,550,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,990,000 تومان
توضیحات DIAMIND COURT ROOM
نام هتل Malpas

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,550,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,990,000 تومان
توضیحات MAIN BUILDING LAND VIEW
نام هتل Malpas

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,990,000 تومان
توضیحات MAIN BUILDING SEA VIEW
نام هتل Acapulco Resort

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,990,000 تومان
توضیحات MAIN BUILDING LAND VIEW
نام هتل Acapulco Resort

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,990,000 تومان
توضیحات MAIN BUILDING SEA VIEW
نام هتل Salamis Bay

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,550,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,990,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل Merit Park

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,990,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل Kaya Artmis

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,150,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,990,000 تومان
توضیحات VILLAGE
نام هتل Kaya Artmis

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,750,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,990,000 تومان
توضیحات HOTEL ROOM
نام هتل Cratos Premium Hotel

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,650,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,990,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل Lords Palace

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,450,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,990,000 تومان
توضیحات STD

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 بیمه مسافرتی
3 بلیط رفت و برگشت با ایرباس اطلس گلوبال
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
2 عکس4*6 با زمینه سفید
3 مشخصات کامل مسافر از قبیل آدرس منزل و محل کار با ذکر شماره تلفن
مریم خان زاده (سرپرست تور)
قبرس شمالی، سومین جزیره بزرگ دریای مدیترانه محسوب می‌شود و تحت تسلط ترک‌ها در شمال جزیره قبرس است که بخش شمالی آن به شکل گیتار می باشد و در فصل مشترک سه قاره‌ی اروپا، آسیا و آفریقا قرار گرفته‌ است.
پایتخت این کشور مانند کشور قبرس میان ترک‌ها و یونانی‌ها تقسیم شده و شمال شهر نیکوزیا به نام نیکوزیای شمالی ، پایتخت جمهوری ترک قبرس شمالی می‌باشد و تقریبا در مرکز جزیره قرار دارد و همچنین وسیع ترین  شهر آن محسوب میشود 
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 چهارشنبه 16 آبان , 04:15 دوشنبه 5 آذر , 23:45

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ترکیش
3 شب

تور صربستان ویژه بهار ۹۸

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/19
قیمت از : 6,355,000 تومان
ایرلاین : اطلس گلوبال
6 شب

تور قبرس شمالی ویژه بهار 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/07/16
قیمت از : 5,665,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور دهلی و آگرا و جیپور ویژه بهار 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/02/06
قیمت از : 6,995,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر
7 شب

تور باتومی 7 شب فروردین 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/10
قیمت از : 5,270,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور کرالا سواحل جنوبی هند ویژه بهار 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/07/07
قیمت از : 5,690,000 تومان
ایرلاین : اطلس گلوبال
6 شب

تور قبرس شمالی ویژه بهار 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/07/16
قیمت از : 5,665,000 تومان
ثبت پرسش