• ������ �������������� �������� 1 ������ 97


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های آنتالیا است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1397/10/13
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1397/10/12
آنتالیا
هوایی
ایران ایر
مدت اقامت : 6 شب
تاریخ انتشار : 1397/10/03
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنتالیا 6 شب
ردیف 2
به آنتالیا
مدت اقامت 6
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Agon

BB
1,595,000 تومان
1,895,000 تومان
1,495,000 تومان
1,495,000 تومان
Lara Dinc

BB
1,745,000 تومان
2,045,000 تومان
1,495,000 تومان
1,495,000 تومان
Lara Dinc

ALL
1,995,000 تومان
2,395,000 تومان
1,495,000 تومان
1,495,000 تومان
Lara Hadrianus

BB
2,045,000 تومان
2,695,000 تومان
1,495,000 تومان
1,495,000 تومان
Lara Hadrianus

HB
2,195,000 تومان
2,895,000 تومان
1,545,000 تومان
1,495,000 تومان
Lara Hadrianus

ALL
2,295,000 تومان
2,995,000 تومان
1,595,000 تومان
1,495,000 تومان
Sensitive Premium Resort & Spa

UALL
2,795,000 تومان
3,495,000 تومان
1,645,000 تومان
1,495,000 تومان
Club Sera

UALL
3,195,000 تومان
3,995,000 تومان
1,895,000 تومان
1,495,000 تومان
Kervansaray Lara

UALL
3,245,000 تومان
4,095,000 تومان
1,995,000 تومان
1,495,000 تومان
Grand Park Lara

UALL
3,395,000 تومان
0 تومان
0 تومان
0 تومان
Miracle Resort Hotel

UALL
3,395,000 تومان
4,295,000 تومان
2,095,000 تومان
1,495,000 تومان
ramada plaza

BB
3,495,000 تومان
4,995,000 تومان
2,095,000 تومان
1,495,000 تومان
Grand Park Lara

UALL
3,595,000 تومان
4,795,000 تومان
2,195,000 تومان
1,495,000 تومان
ramada plaza

HB
3,695,000 تومان
5,195,000 تومان
2,195,000 تومان
1,495,000 تومان
Baia Lara Hotel

UALL
3,695,000 تومان
4,845,000 تومان
2,245,000 تومان
1,495,000 تومان
Adalya Elite Lara

UALL
3,795,000 تومان
4,895,000 تومان
2,295,000 تومان
1,495,000 تومان
ramada plaza

UALL
3,995,000 تومان
5,495,000 تومان
2,395,000 تومان
1,495,000 تومان
Granada Luxury Belek

UALL
4,095,000 تومان
5,295,000 تومان
2,495,000 تومان
1,495,000 تومان
Titanic Beach Lara Resort

UALL
4,195,000 تومان
5,345,000 تومان
2,495,000 تومان
1,495,000 تومان
Fame Residence Lara & Spa

ALL
4,295,000 تومان
5,595,000 تومان
2,595,000 تومان
1,495,000 تومان
Delphin BE Grand Resort

UALL
4,345,000 تومان
3,695,000 تومان
2,695,000 تومان
1,495,000 تومان
Sherwood Breezes Resort

UALL
4,645,000 تومان
6,195,000 تومان
2,895,000 تومان
1,495,000 تومان
Titanic Deluxe Belek

UALL
4,695,000 تومان
6,245,000 تومان
2,995,000 تومان
1,495,000 تومان
Rixos Sungate Hotel

ALL
5,195,000 تومان
6,945,000 تومان
2,995,000 تومان
1,495,000 تومان
Delphin Imperial Hotel

UALL
5,395,000 تومان
7,145,000 تومان
3,095,000 تومان
1,495,000 تومان
Ela Quality Resort

UALL
6,395,000 تومان
8,695,000 تومان
3,195,000 تومان
1,495,000 تومان
Barut Lara

UALL
7,295,000 تومان
9,995,000 تومان
3,495,000 تومان
1,495,000 تومان
نام هتل Agon

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,495,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,495,000 تومان
توضیحات
نام هتل Lara Dinc

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,745,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,045,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,495,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,495,000 تومان
توضیحات
نام هتل Lara Dinc

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,495,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,495,000 تومان
توضیحات
نام هتل Lara Hadrianus

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,045,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,495,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,495,000 تومان
توضیحات
نام هتل Lara Hadrianus

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,195,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,545,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,495,000 تومان
توضیحات
نام هتل Lara Hadrianus

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,595,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,495,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sensitive Premium Resort & Spa

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,645,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,495,000 تومان
توضیحات
نام هتل Club Sera

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,195,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,895,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,495,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kervansaray Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,245,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,095,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,495,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Park Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 0 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 0 تومان
توضیحات
نام هتل Miracle Resort Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,095,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,495,000 تومان
توضیحات
نام هتل ramada plaza

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,095,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,495,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Park Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,195,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,495,000 تومان
توضیحات
نام هتل ramada plaza

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,195,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,195,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,495,000 تومان
توضیحات
نام هتل Baia Lara Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,845,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,245,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,495,000 تومان
توضیحات
نام هتل Adalya Elite Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,295,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,495,000 تومان
توضیحات
نام هتل ramada plaza

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,395,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,495,000 تومان
توضیحات
نام هتل Granada Luxury Belek

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,095,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,495,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,495,000 تومان
توضیحات
نام هتل Titanic Beach Lara Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,195,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,345,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,495,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,495,000 تومان
توضیحات
نام هتل Fame Residence Lara & Spa

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,595,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,495,000 تومان
توضیحات
نام هتل Delphin BE Grand Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,345,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,695,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,495,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sherwood Breezes Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,645,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,195,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,895,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,495,000 تومان
توضیحات
نام هتل Titanic Deluxe Belek

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,245,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,495,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Sungate Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,195,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,945,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,495,000 تومان
توضیحات
نام هتل Delphin Imperial Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,145,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,095,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,495,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ela Quality Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,195,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,495,000 تومان
توضیحات
نام هتل Barut Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,495,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,495,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 گشت شهری
3 تورلیدر فارسی زبان
4 بیمه مسافرتی
5 بلیط رفت و برگشت با پرواز ایران ایر
ردیف مدرک تعداد
1 عکس 4*3
2 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
3 مشخصات کامل مسافر از قبیل آدرس منزل و محل کار با ذکر شماره تلفن
سنا کباری (مسئول تور )
آنتالیا سریعترین شهردر حال توسعه در ترکیه است و توریستها ازتمام دنیا برای بازدید و استفادا از سواحل شگفت انگیزی آنتالیا و رویارویی با فرهنگ سنتی ترکیه را عازم شهر توریستس آنتالیا میشوند. شهر آنتالیا مجاور دریا مدیترانه و در جنوب غربی ترکیه واقع شده است. اختلاف ساعت با ایران: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه از ساعت ایران عقب تر می باشد. آنتالیا دارای وسایل حمل و نقل عمومی خوب و با کیفیتی است تا گردشگران بتوانند به راحتی به مناطق مورد نظرشان سفر کنند.شما در آنتالیا می از اتوبوس، تاکسی، ترانسفر هتل، قایق و کشتی، موتور، دوچرخه و ماشین های کرایه ای برای حمل و نقل میتوانید استفاده کنید.
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 پنج شنبه 13 دی , 01:30 پنج شنبه 20 دی , 05:35

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ایران ایر تور
3 شب

تور تبریز ویژه بهار

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/01
قیمت از : 510,000 تومان
ایرلاین : ماهان
3 شب

تور کرمان ویژه بهار

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/01
قیمت از : 510,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
3 شب

تور آنکارا ویژه 19 خرداد 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/03/19
قیمت از : 2,030,000 تومان
ایرلاین : آنادولو جت
6 شب

تور کوش آداسی ویژه بهار 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/19
قیمت از : 1,700,000 تومان
ایرلاین : کیش ایر
6 شب

تور مارماریس ویژه بهار 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/19
قیمت از : 1,995,000 تومان
ایرلاین : زاگرس
3 شب

تور چابهار ویژه بهار98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/20
قیمت از : 716,000 تومان
ثبت پرسش