• تور ترکیبی کیش و چابهار ویژه زمستان (97)


تاریخ شروع 1397/10/02
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1397/12/29
کیش
هوایی
کاسپین
مدت اقامت : 5 شب
تاریخ انتشار : 1397/10/19
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 کیش 3 شب
2 چابهار 2 شب
ردیف 3
به کیش
مدت اقامت 3
توضیحات
ردیف 4
به چابهار
مدت اقامت 2
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
پانیذ

آذین

BB
BB
1,327,000 تومان
1,479,000 تومان
1,193,000 تومان
1,020,000 تومان
فانوس

آذین

BB
BB
1,327,000 تومان
1,463,000 تومان
1,224,000 تومان
1,020,000 تومان
خاتم

فردوس

BB
BB
1,335,000 تومان
1,586,000 تومان
1,275,000 تومان
1,020,000 تومان
آفتاب شرق

گدروشیا

BB
BB
1,340,000 تومان
1,642,000 تومان
1,224,000 تومان
1,020,000 تومان
ققنوس

آذین

BB
BB
1,342,000 تومان
1,509,000 تومان
1,193,000 تومان
1,020,000 تومان
تماشا

فردوس

BB
BB
1,350,000 تومان
1,616,000 تومان
1,244,000 تومان
1,020,000 تومان
شباویز

گدروشیا

BB
BB
1,361,000 تومان
1,703,000 تومان
1,224,000 تومان
1,020,000 تومان
پارس نیک

آذین

BB
BB
1,366,000 تومان
1,555,000 تومان
1,208,000 تومان
1,020,000 تومان
گراند

فردوس

BB
BB
1,371,000 تومان
1,662,000 تومان
1,275,000 تومان
1,020,000 تومان
شایلی

فردوس

BB
BB
1,371,000 تومان
1,662,000 تومان
1,275,000 تومان
1,020,000 تومان
گلدیس

آذین

BB
BB
1,372,000 تومان
1,570,000 تومان
1,193,000 تومان
1,020,000 تومان
لوتوس

گدروشیا

BB
BB
1,386,000 تومان
1,749,000 تومان
1,208,000 تومان
1,020,000 تومان
سارا

لاله

BB
BB
1,545,000 تومان
1,887,000 تومان
1,519,000 تومان
1,020,000 تومان
صدف

لاله

BB
BB
1,676,000 تومان
2,101,000 تومان
1,550,000 تومان
1,020,000 تومان
فلامینگو

لاله

BB
BB
1,728,000 تومان
2,254,000 تومان
1,672,000 تومان
1,020,000 تومان
ایران

لاله

BB
BB
1,891,000 تومان
2,575,000 تومان
1,734,000 تومان
1,020,000 تومان
شایان

لیپار

BB
BB
1,999,000 تومان
2,692,000 تومان
1,530,000 تومان
1,020,000 تومان
پارمیس

لیپار

BB
BB
2,075,000 تومان
2,845,000 تومان
1,836,000 تومان
1,020,000 تومان
ترنج دریایی

لیپار

BB
BB
3,253,000 تومان
5,202,000 تومان
3,060,000 تومان
1,020,000 تومان
نام هتل پانیذ

آذین

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,327,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,479,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,193,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,020,000 تومان
توضیحات
نام هتل پارس نیک

آذین

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,366,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,555,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,208,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,020,000 تومان
توضیحات
نام هتل ققنوس

آذین

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,342,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,509,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,193,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,020,000 تومان
توضیحات
نام هتل گلدیس

آذین

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,372,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,193,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,020,000 تومان
توضیحات
نام هتل فانوس

آذین

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,327,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,463,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,224,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,020,000 تومان
توضیحات
نام هتل آفتاب شرق

گدروشیا

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,340,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,642,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,224,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,020,000 تومان
توضیحات
نام هتل لوتوس

گدروشیا

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,386,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,749,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,208,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,020,000 تومان
توضیحات
نام هتل شباویز

گدروشیا

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,361,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,703,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,224,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,020,000 تومان
توضیحات
نام هتل تماشا

فردوس

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,616,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,244,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,020,000 تومان
توضیحات
نام هتل گراند

فردوس

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,371,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,662,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,275,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,020,000 تومان
توضیحات
نام هتل خاتم

فردوس

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,335,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,586,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,275,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,020,000 تومان
توضیحات
نام هتل شایلی

فردوس

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,371,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,662,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,275,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,020,000 تومان
توضیحات
نام هتل سارا

لاله

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,545,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,887,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,519,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,020,000 تومان
توضیحات
نام هتل صدف

لاله

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,676,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,101,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,550,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,020,000 تومان
توضیحات
نام هتل فلامینگو

لاله

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,728,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,254,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,672,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,020,000 تومان
توضیحات
نام هتل ایران

لاله

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,891,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,575,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,734,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,020,000 تومان
توضیحات
نام هتل شایان

لیپار

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,999,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,692,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,530,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,020,000 تومان
توضیحات
نام هتل پارمیس

لیپار

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,075,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,845,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,836,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,020,000 تومان
توضیحات
نام هتل ترنج دریایی

لیپار

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,253,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,202,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,060,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,020,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 اقامت در هتل با صبحانه
ردیف مدرک تعداد
1 اصل کارت ملی
2 مدارک شناسایی برای ورود به هتل
نیلوفر طیاری (مسئول تور)

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 یکشنبه 2 دی , 11:30 شنبه 3 فروردین , 14:30

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : قشم ایر
3 شب

تور ارومیه ویژه نوروز (98)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/01
قیمت از : 2,449,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
3 شب

تور زمینی کاشان ویژه نوروز (98)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/01
قیمت از : 1,285,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
3 شب

تور بیروت 3 شب ویژه اردیبهشت 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/02/14
قیمت از : 2,250,000 تومان
ایرلاین : کاسپین
3 شب

تور اهواز ویژه نوروز (98)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/01
قیمت از : 2,569,000 تومان
ایرلاین : ماهان
3 شب

تور ارمنستان 3 شب ویژه 18 فروردین (98)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/18
قیمت از : 2,319,000 تومان
ایرلاین : زاگرس
4 شب

تور مشهد 4 شب ویژه نوروز (98)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/04
قیمت از : 1,101,000 تومان
ثبت پرسش