تاریخ شروع 1397/11/06
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1397/11/05
مشهد
هوایی
ایران ایر تور
مدت اقامت : 3 شب
تاریخ انتشار : 1397/11/01
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 مشهد 3 شب
ردیف 2
به مشهد
مدت اقامت 3
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
زیتون

BB
415,000 تومان
622,000 تومان
408,000 تومان
346,000 تومان
ارم

BB
423,000 تومان
622,000 تومان
408,000 تومان
346,000 تومان
هلیا

BB
469,000 تومان
591,000 تومان
438,000 تومان
346,000 تومان
سخاوت

BB
545,000 تومان
759,000 تومان
591,000 تومان
346,000 تومان
سراج

FB
591,000 تومان
958,000 تومان
530,000 تومان
346,000 تومان
ارس

FB
606,000 تومان
683,000 تومان
499,000 تومان
346,000 تومان
کارن

FB
606,000 تومان
912,000 تومان
591,000 تومان
346,000 تومان
بسطامی

FB
606,000 تومان
943,000 تومان
530,000 تومان
346,000 تومان
رازی

BB
614,000 تومان
683,000 تومان
453,000 تومان
346,000 تومان
آسیا

BB
622,000 تومان
805,000 تومان
606,000 تومان
346,000 تومان
هاترا

FB
629,000 تومان
805,000 تومان
576,000 تومان
346,000 تومان
اترک

BB
652,000 تومان
759,000 تومان
637,000 تومان
346,000 تومان
پردیسان

BB
668,000 تومان
1,111,000 تومان
652,000 تومان
346,000 تومان
سهند

FB
683,000 تومان
1,142,000 تومان
668,000 تومان
346,000 تومان
فردوسی

FB
691,000 تومان
1,081,000 تومان
683,000 تومان
346,000 تومان
پارس

BB
790,000 تومان
928,000 تومان
714,000 تومان
346,000 تومان
فردوس

BB
798,000 تومان
1,004,000 تومان
744,000 تومان
346,000 تومان
کیانا

BB
805,000 تومان
1,417,000 تومان
775,000 تومان
346,000 تومان
آبان طلایی

BB
836,000 تومان
928,000 تومان
805,000 تومان
346,000 تومان
جواهر شرق

FB
836,000 تومان
1,417,000 تومان
821,000 تومان
346,000 تومان
آدینا

FB
844,000 تومان
1,371,000 تومان
836,000 تومان
346,000 تومان
هما 1

BB
851,000 تومان
1,173,000 تومان
805,000 تومان
346,000 تومان
جواد

BB
851,000 تومان
1,050,000 تومان
714,000 تومان
346,000 تومان
قصر

BB
867,000 تومان
1,050,000 تومان
805,000 تومان
346,000 تومان
رفاه

FB
897,000 تومان
1,203,000 تومان
714,000 تومان
346,000 تومان
مشهد

FB
912,000 تومان
1,540,000 تومان
897,000 تومان
346,000 تومان
درویشی

BB
943,000 تومان
1,448,000 تومان
928,000 تومان
346,000 تومان
الماس 2

BB
958,000 تومان
1,203,000 تومان
928,000 تومان
346,000 تومان
قصر طلایی

BB
974,000 تومان
1,218,000 تومان
759,000 تومان
346,000 تومان
مدینه الرضا

BB
989,000 تومان
1,295,000 تومان
958,000 تومان
346,000 تومان
الماس 1

FB
1,004,000 تومان
1,326,000 تومان
805,000 تومان
346,000 تومان
نام هتل ارس

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 606,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 683,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 499,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 346,000 تومان
توضیحات
نام هتل آسیا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 622,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 805,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 606,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 346,000 تومان
توضیحات
نام هتل فردوسی

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 691,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,081,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 683,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 346,000 تومان
توضیحات
نام هتل کارن

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 606,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 912,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 591,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 346,000 تومان
توضیحات
نام هتل پردیسان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 668,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,111,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 652,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 346,000 تومان
توضیحات
نام هتل پارس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 928,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 714,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 346,000 تومان
توضیحات
نام هتل رفاه

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 897,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,203,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 714,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 346,000 تومان
توضیحات
نام هتل فردوس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 798,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,004,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 744,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 346,000 تومان
توضیحات
نام هتل هما 1

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 851,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,173,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 805,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 346,000 تومان
توضیحات
نام هتل هلیا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 469,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 591,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 438,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 346,000 تومان
توضیحات
نام هتل قصر طلایی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 974,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,218,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 759,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 346,000 تومان
توضیحات
نام هتل مدینه الرضا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 989,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 958,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 346,000 تومان
توضیحات
نام هتل سخاوت

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 545,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 759,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 591,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 346,000 تومان
توضیحات
نام هتل درویشی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 943,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,448,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 928,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 346,000 تومان
توضیحات
نام هتل زیتون

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 415,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 622,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 408,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 346,000 تومان
توضیحات
نام هتل جواد

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 851,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 714,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 346,000 تومان
توضیحات
نام هتل کیانا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 805,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,417,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 775,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 346,000 تومان
توضیحات
نام هتل ارم

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 423,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 622,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 408,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 346,000 تومان
توضیحات
نام هتل رازی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 614,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 683,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 453,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 346,000 تومان
توضیحات
نام هتل سراج

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 591,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 958,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 530,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 346,000 تومان
توضیحات
نام هتل سهند

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 683,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,142,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 668,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 346,000 تومان
توضیحات
نام هتل الماس 1

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,004,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,326,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 805,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 346,000 تومان
توضیحات
نام هتل اترک

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 652,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 759,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 637,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 346,000 تومان
توضیحات
نام هتل آبان طلایی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 836,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 928,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 805,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 346,000 تومان
توضیحات
نام هتل الماس 2

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 958,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,203,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 928,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 346,000 تومان
توضیحات
نام هتل قصر

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 867,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 805,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 346,000 تومان
توضیحات
نام هتل هاترا

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 629,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 805,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 576,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 346,000 تومان
توضیحات
نام هتل جواهر شرق

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 836,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,417,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 821,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 346,000 تومان
توضیحات
نام هتل بسطامی

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 606,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 943,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 530,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 346,000 تومان
توضیحات
نام هتل مشهد

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 912,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 897,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 346,000 تومان
توضیحات
نام هتل آدینا

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 844,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,371,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 836,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 346,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 اقامت در هتل با صبحانه
ردیف مدرک تعداد
1 کپی شناسنامه
2 کپی کارت ملی
3 عکس 4*3
نیلوفر طیاری (مسئول تور)

پرواز و هتل چارتر و غیر قابل کنسلی میباشد

نرخ نوزاد 120 هزار تومان میباشد 

مشهد الرضا علاوه بر مسافران داخلی مسافران خارجی فراوانی نیز دارد تعدد مسافر برای مشهد باعت مشود تورهای مشهد متنوع شوند جهت استفاده از تنوع تور مشهد و رفتن به این شهر مقدس با آژانس الماس نشان تماس حاصل فرمایید 

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 شنبه 6 بهمن , 07:35 سه شنبه 9 بهمن , 21:35 پرواز رفت با هواپیمایی ایر تور و پرواز برگشت با هواپیمایی کاسپین انجام می پذیرد.

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 4 شب

تور ارمنستان 4 شب ویژه 10 بهمن (97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/11/10
قیمت از : 2,197,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 3 شب

تور دبی 4 شب ویژه زمستان (97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/11/04
قیمت از : 3,800,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور بانکوک و پوکت ویژه بهمن و اسفند (97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/11/28
قیمت از : 6,689,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 3 شب

تور استانبول 3 شب ویژه 6 بهمن (97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/11/06
قیمت از : 1,656,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر
مدت اقامت 3 شب

تور گرجستان 3 شب ویژه بهمن 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/11/02
قیمت از : 1,670,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور دهلی آگرا جیپور ویژه بهمن 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/11/06
قیمت از : 5,395,000 تومان
ثبت پرسش