• تور مشهد ویژه 17 آذر (97)


تاریخ شروع 1397/12/03
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1397/12/02
مشهد
هوایی
آسمان
مدت اقامت : 3 شب
تاریخ انتشار : 1397/11/30
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 مشهد 3 شب
ردیف 2
به مشهد
مدت اقامت 3
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
زیتون

BB
465,000 تومان
710,000 تومان
475,000 تومان
400,000 تومان
اسپینو

BB
470,000 تومان
680,000 تومان
445,000 تومان
400,000 تومان
ارم

BB
490,000 تومان
725,000 تومان
475,000 تومان
400,000 تومان
هلیا

BB
525,000 تومان
650,000 تومان
490,000 تومان
400,000 تومان
سخاوت

BB
600,000 تومان
820,000 تومان
645,000 تومان
400,000 تومان
سراج

FB
655,000 تومان
1,025,000 تومان
590,000 تومان
410,000 تومان
ارس

FB
665,000 تومان
740,000 تومان
550,000 تومان
400,000 تومان
بسطامی

FB
665,000 تومان
1,000,000 تومان
585,000 تومان
400,000 تومان
هاترا

FB
685,000 تومان
865,000 تومان
630,000 تومان
400,000 تومان
نسیم

FB
695,000 تومان
1,255,000 تومان
675,000 تومان
410,000 تومان
کارن

FB
700,000 تومان
1,025,000 تومان
665,000 تومان
410,000 تومان
رازی

BB
710,000 تومان
1,045,000 تومان
690,000 تومان
400,000 تومان
اترک

BB
715,000 تومان
825,000 تومان
775,000 تومان
410,000 تومان
پردیسان

BB
740,000 تومان
1,190,000 تومان
720,000 تومان
410,000 تومان
سهند

FB
750,000 تومان
1,210,000 تومان
730,000 تومان
410,000 تومان
فردوسی

FB
770,000 تومان
1,150,000 تومان
745,000 تومان
410,000 تومان
آسیا

BB
840,000 تومان
1,180,000 تومان
680,000 تومان
410,000 تومان
پارس

BB
865,000 تومان
1,000,000 تومان
780,000 تومان
410,000 تومان
فردوس

BB
865,000 تومان
1,075,000 تومان
805,000 تومان
410,000 تومان
کیانا

BB
870,000 تومان
1,490,000 تومان
835,000 تومان
410,000 تومان
جواهر شرق

FB
905,000 تومان
1,490,000 تومان
880,000 تومان
410,000 تومان
آبان طلایی

BB
905,000 تومان
995,000 تومان
865,000 تومان
410,000 تومان
جواد

BB
920,000 تومان
1,120,000 تومان
775,000 تومان
410,000 تومان
هما 1

BB
925,000 تومان
1,255,000 تومان
875,000 تومان
410,000 تومان
قصر

BB
945,000 تومان
1,130,000 تومان
875,000 تومان
410,000 تومان
رفاه

FB
965,000 تومان
1,275,000 تومان
775,000 تومان
410,000 تومان
الماس 2

BB
1,035,000 تومان
1,285,000 تومان
1,030,000 تومان
410,000 تومان
قصر طلایی

BB
1,050,000 تومان
1,300,000 تومان
830,000 تومان
410,000 تومان
درویشی

BB
1,050,000 تومان
1,535,000 تومان
1,030,000 تومان
410,000 تومان
مدینه الرضا

BB
1,070,000 تومان
1,380,000 تومان
1,030,000 تومان
410,000 تومان
الماس 1

FB
1,075,000 تومان
1,395,000 تومان
865,000 تومان
410,000 تومان
مشهد

FB
1,170,000 تومان
2,085,000 تومان
950,000 تومان
400,000 تومان
نام هتل اسپینو

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 470,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 680,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 445,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل زیتون

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 465,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 710,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 475,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل ارم

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 725,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 475,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل هلیا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 525,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 650,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل رازی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 710,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,045,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل ارس

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 665,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 740,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 550,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل بسطامی

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 665,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 585,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل سخاوت

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 820,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 645,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل مشهد

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,170,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,085,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 950,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل سراج

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 655,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,025,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 410,000 تومان
توضیحات
نام هتل فردوسی

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 770,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 745,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 410,000 تومان
توضیحات
نام هتل هاترا

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 685,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 865,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 630,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل کارن

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,025,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 665,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 410,000 تومان
توضیحات
نام هتل جواهر شرق

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 905,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 880,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 410,000 تومان
توضیحات
نام هتل آسیا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 840,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 680,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 410,000 تومان
توضیحات
نام هتل سهند

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,210,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 730,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 410,000 تومان
توضیحات
نام هتل پردیسان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 740,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 720,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 410,000 تومان
توضیحات
نام هتل کیانا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 870,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 835,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 410,000 تومان
توضیحات
نام هتل قصر طلایی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 830,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 410,000 تومان
توضیحات
نام هتل الماس 1

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,075,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 865,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 410,000 تومان
توضیحات
نام هتل اترک

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 715,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 825,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 775,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 410,000 تومان
توضیحات
نام هتل پارس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 865,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 780,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 410,000 تومان
توضیحات
نام هتل رفاه

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 965,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,275,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 775,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 410,000 تومان
توضیحات
نام هتل فردوس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 865,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,075,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 805,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 410,000 تومان
توضیحات
نام هتل آبان طلایی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 905,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 865,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 410,000 تومان
توضیحات
نام هتل هما 1

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 925,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,255,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 875,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 410,000 تومان
توضیحات
نام هتل جواد

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 920,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 775,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 410,000 تومان
توضیحات
نام هتل قصر

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 945,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 875,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 410,000 تومان
توضیحات
نام هتل درویشی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,535,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,030,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 410,000 تومان
توضیحات
نام هتل مدینه الرضا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,070,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,380,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,030,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 410,000 تومان
توضیحات
نام هتل الماس 2

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,035,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,285,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,030,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 410,000 تومان
توضیحات
نام هتل نسیم

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,255,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 675,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 410,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 اقامت در هتل با صبحانه
ردیف مدرک تعداد
1 کپی شناسنامه
2 کپی کارت ملی
3 عکس 4*3
نیلوفر طیاری (مسئول تور)

پرواز و هتل چارتر و غیر قابل کنسلی میباشد

نرخ نوزاد 120 هزار تومان میباشد 

مشهد الرضا علاوه بر مسافران داخلی مسافران خارجی فراوانی نیز دارد تعدد مسافر برای مشهد باعت مشود تورهای مشهد متنوع شوند جهت استفاده از تنوع تور مشهد و رفتن به این شهر مقدس با آژانس الماس نشان تماس حاصل فرمایید 

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 جمعه 3 اسفند , 09:15 دوشنبه 6 اسفند , 12:45 پرواز رفت با هواپیمایی آسمان و پرواز برگشت با هواپیمایی زاگرس انجام می پذیرد.

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 6 شب

تور آنتالیا ویژه 17 و 24 اسفند 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/12/23
قیمت از : 1,895,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 5 شب

تور استانبول 5 شب ویژه نوروز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/01
قیمت از : 4,315,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور گوا ویژه نوروز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/12/27
قیمت از : 8,495,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور بانکوک 14 اسفند (پرواز مستقیم)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/12/14
قیمت از : 5,035,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور پوکت و پاتایا ویژه 14 اسفند (97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/12/14
قیمت از : 7,051,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور بالی ویژه 13 اسفند (97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/12/13
قیمت از : 7,614,000 تومان
ثبت پرسش