• تور اصفهان ویژه پاییز (97)


تاریخ شروع 1398/01/01
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1398/01/12
اصفهان
هوایی
تابان
مدت اقامت : 3 شب
تاریخ انتشار : 1397/12/21
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 اصفهان 3 شب
ردیف 2
به اصفهان
مدت اقامت 3
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
صبا

BB
2,404,000 تومان
2,548,000 تومان
2,410,000 تومان
2,257,000 تومان
سعدی

BB
2,426,000 تومان
2,594,000 تومان
2,380,000 تومان
2,257,000 تومان
همام

BB
2,450,000 تومان
2,548,000 تومان
2,410,000 تومان
2,257,000 تومان
کاوه

BB
2,450,000 تومان
2,502,000 تومان
2,410,000 تومان
2,257,000 تومان
ایران

BB
2,496,000 تومان
2,548,000 تومان
2,410,000 تومان
2,257,000 تومان
کارون

BB
2,502,000 تومان
2,579,000 تومان
2,410,000 تومان
2,257,000 تومان
نگین جی

BB
2,518,000 تومان
2,594,000 تومان
2,410,000 تومان
2,257,000 تومان
زهره

BB
2,603,000 تومان
2,655,000 تومان
2,563,000 تومان
2,257,000 تومان
اسپادانا

BB
2,609,000 تومان
2,961,000 تومان
2,563,000 تومان
2,257,000 تومان
توریست

BB
2,634,000 تومان
2,839,000 تومان
2,563,000 تومان
2,257,000 تومان
پارت

BB
2,686,000 تومان
3,114,000 تومان
2,563,000 تومان
2,257,000 تومان
هتل سنتی عتیق

HB
2,695,000 تومان
3,130,000 تومان
2,563,000 تومان
2,257,000 تومان
ستاره

BB
2,701,000 تومان
2,778,000 تومان
2,563,000 تومان
2,257,000 تومان
سپاهان

BB
2,716,000 تومان
3,175,000 تومان
2,563,000 تومان
2,257,000 تومان
عالی قاپو

BB
2,778,000 تومان
2,977,000 تومان
2,563,000 تومان
2,257,000 تومان
پیروزی

BB
2,824,000 تومان
2,992,000 تومان
5,317,000 تومان
2,257,000 تومان
خواجو

BB
2,885,000 تومان
3,512,000 تومان
2,716,000 تومان
2,257,000 تومان
هتل سفیر اصفهان

BB
2,900,000 تومان
3,543,000 تومان
2,716,000 تومان
2,257,000 تومان
عباسی

BB
3,390,000 تومان
3,910,000 تومان
3,022,000 تومان
2,257,000 تومان
نام هتل سعدی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,426,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,594,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,380,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,257,000 تومان
توضیحات
نام هتل ایران

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,496,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,548,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,410,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,257,000 تومان
توضیحات
نام هتل کارون

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,502,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,579,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,410,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,257,000 تومان
توضیحات
نام هتل همام

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,548,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,410,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,257,000 تومان
توضیحات
نام هتل کاوه

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,502,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,410,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,257,000 تومان
توضیحات
نام هتل نگین جی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,518,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,594,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,410,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,257,000 تومان
توضیحات
نام هتل صبا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,404,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,548,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,410,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,257,000 تومان
توضیحات
نام هتل زهره

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,603,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,655,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,563,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,257,000 تومان
توضیحات
نام هتل ستاره

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,701,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,778,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,563,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,257,000 تومان
توضیحات
نام هتل توریست

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,634,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,839,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,563,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,257,000 تومان
توضیحات
نام هتل پارت

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,686,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,114,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,563,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,257,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل سنتی عتیق

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,563,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,257,000 تومان
توضیحات
نام هتل سپاهان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,716,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,175,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,563,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,257,000 تومان
توضیحات
نام هتل اسپادانا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,609,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,961,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,563,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,257,000 تومان
توضیحات
نام هتل پیروزی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,824,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,992,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,317,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,257,000 تومان
توضیحات
نام هتل عالی قاپو

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,778,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,977,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,563,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,257,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل سفیر اصفهان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,543,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,716,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,257,000 تومان
توضیحات
نام هتل خواجو

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,885,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,512,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,716,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,257,000 تومان
توضیحات
نام هتل عباسی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,910,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,022,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,257,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 اقامت در هتل با صبحانه
ردیف مدرک تعداد
1 اصل کارت ملی
2 مدارک شناسایی برای ورود به هتل
نیلوفر طیاری (مسئول تور)
در ميان شهرهاي ايران اصفهان همچون جواهري است كه با وجود نوسانات تاريخي و گذر قرنها هنوز درخشش و شكوه خود را حفظ كرده است.
اين شهر آنچنان شاداب است كه گويي امروز زندگي را شروع كرده و با وجود اين آنچنان اصيل است كه گويي هميشه وجود داشته است.
فرهنگ غني و طبيعت زيباي اصفهان چنان با يكديگر سازگارند كه به نظر مي رسد هر يك بازتاب ديگري است. اصفهان تجلي كاملي از فرهنگ ايراني-اسلامي مي باشد.
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 پنج شنبه 1 فروردین , 08:45 جمعه 16 فروردین , 16:30

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ماهان
6 شب

تور بدروم ویژه بهار 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/08/01
قیمت از : 3,645,000 تومان
ایرلاین : ماهان
6 شب

تور آنتالیا 5 و 6 اردیبهشت

تاریخ شروع پکیج از : 1398/02/05
قیمت از : 2,295,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
3 شب

تور همدان ویژه بهار

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/01
قیمت از : 2,625,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر
7 شب

تور تفلیس و باتومی ویژه بهار

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/21
قیمت از : 3,429,000 تومان
ایرلاین : ماهان
4 شب

تور استانبول ویژه اردیبهشت پرواز ماهان*

تاریخ شروع پکیج از : 1398/02/07
قیمت از : 2,580,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر
7 شب

تور قبرس ( لارناکا و لیماسول ) ویژه بهار 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/07/16
قیمت از : 3,650,000 تومان
ثبت پرسش