• /

    تور باکو 4 شب ویژه آبان 97


تاریخ شروع 1397/08/24
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1397/08/23
باکو
هوایی
ایران ایر
مدت اقامت : 4 شب
تاریخ انتشار : 1397/08/12
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 باکو 4 شب
ردیف 2
به باکو
مدت اقامت 4
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Asena

BB
2,845,000 تومان
3,345,000 تومان
2,835,000 تومان
1,695,000 تومان
Riva Hotel

BB
3,145,000 تومان
3,545,000 تومان
3,135,000 تومان
1,695,000 تومان
Consul

BB
3,325,000 تومان
3,945,000 تومان
3,315,000 تومان
1,695,000 تومان
Ariva

BB
3,395,000 تومان
4,175,000 تومان
3,385,000 تومان
1,695,000 تومان
ATROPAT

BB
3,445,000 تومان
4,375,000 تومان
3,435,000 تومان
1,695,000 تومان
Diplomat

BB
3,545,000 تومان
4,775,000 تومان
3,535,000 تومان
1,695,000 تومان
Anatolia

BB
3,745,000 تومان
4,795,000 تومان
3,735,000 تومان
1,695,000 تومان
WEST SHINE

BB
3,795,000 تومان
4,825,000 تومان
3,785,000 تومان
1,695,000 تومان
GanjaliPalace

BB
3,895,000 تومان
4,845,000 تومان
3,885,000 تومان
1,695,000 تومان
Sapphir Hotel

BB
4,595,000 تومان
6,295,000 تومان
4,585,000 تومان
1,695,000 تومان
Shah Palace

BB
5,075,000 تومان
7,195,000 تومان
5,065,000 تومان
1,695,000 تومان
grand europe

BB
5,075,000 تومان
7,195,000 تومان
5,065,000 تومان
1,695,000 تومان
EXCELSIOR

BB
5,645,000 تومان
8,095,000 تومان
5,635,000 تومان
1,695,000 تومان
QafQaz city

BB
5,995,000 تومان
8,675,000 تومان
5,985,000 تومان
1,695,000 تومان
QafQaz sport

BB
6,395,000 تومان
8,795,000 تومان
6,385,000 تومان
1,695,000 تومان
Intourist

BB
6,495,000 تومان
8,995,000 تومان
6,485,000 تومان
1,695,000 تومان
Boulevard

BB
6,595,000 تومان
9,045,000 تومان
6,585,000 تومان
1,695,000 تومان
Hyatt Regency

BB
6,695,000 تومان
9,075,000 تومان
6,685,000 تومان
1,695,000 تومان
PUULMAN

BB
6,995,000 تومان
9,095,000 تومان
6,985,000 تومان
1,695,000 تومان
Fairmont Baku

BB
8,995,000 تومان
12,745,000 تومان
8,985,000 تومان
1,695,000 تومان
HILTON BAKU

BB
9,195,000 تومان
14,245,000 تومان
9,185,000 تومان
1,695,000 تومان
نام هتل Asena

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,845,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,345,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,835,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,695,000 تومان
توضیحات
نام هتل Riva Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,145,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,545,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,135,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,695,000 تومان
توضیحات
نام هتل Consul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,325,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,945,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,315,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,695,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ariva

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,175,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,385,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,695,000 تومان
توضیحات
نام هتل ATROPAT

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,445,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,375,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,435,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,695,000 تومان
توضیحات
نام هتل Diplomat

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,545,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,775,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,535,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,695,000 تومان
توضیحات
نام هتل Anatolia

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,745,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,735,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,695,000 تومان
توضیحات
نام هتل WEST SHINE

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,825,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,785,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,695,000 تومان
توضیحات
نام هتل GanjaliPalace

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,845,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,885,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,695,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sapphir Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,585,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,695,000 تومان
توضیحات
نام هتل Shah Palace

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,075,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,195,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,065,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,695,000 تومان
توضیحات
نام هتل grand europe

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,075,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,195,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,065,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,695,000 تومان
توضیحات
نام هتل EXCELSIOR

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,645,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,095,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,635,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,695,000 تومان
توضیحات
نام هتل QafQaz city

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,675,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,985,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,695,000 تومان
توضیحات
نام هتل QafQaz sport

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,385,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,695,000 تومان
توضیحات
نام هتل Intourist

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,485,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,695,000 تومان
توضیحات
نام هتل Boulevard

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,045,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,585,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,695,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hyatt Regency

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,075,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,685,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,695,000 تومان
توضیحات
نام هتل PUULMAN

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,095,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,985,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,695,000 تومان
توضیحات
نام هتل Fairmont Baku

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,745,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,985,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,695,000 تومان
توضیحات
نام هتل HILTON BAKU

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,195,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,245,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,185,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,695,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 گشت شهری
3 اقامت در هتل با صبحانه
4 تورلیدر فارسی زبان
5 بیمه مسافرتی
6 بلیط رفت و برگشت با پرواز ایران ایر
ردیف مدرک تعداد
1 عکس 4*3
2 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
3 مشخصات کامل مسافر از قبیل آدرس منزل و محل کار با ذکر شماره تلفن
مریم خان زاده (سرپرست تور)

باکو پایتخت جمهوری آذربایجان، بزرگترین شهر و همچنین بزرگترین بندر این کشور است. این شهر بر ساحل غربی دریای خزر در شبه جزیره آب‌شوران قرار دارد و یکی از مناطق نفت‌خیز جهان می‌باشد. باکو پر جمعیت‌ترین و یکی از زیباترین شهرهای قفقاز است. وجود تعداد بسیاری از پارک‌های ساحلی و برگزاری برنامه‌های متعدد هنری از جمله موسیقی، تئاتر و اپرا جذبه خاصی به این شهر داده‌است. بخش قدیمی شهر باکو ، همراه با برج و حصار قلعه شهر به خوبی از سده‌های میانه بجا مانده و یکی از آثار ثبت شده در یونسکو به عنوان میراث فرهنگ جهانی است جمعیت شهری در ابتدای سال ۲۰۰۹ حدود ۲٫۰۴ میلیون نفر برآورد شده است. در ابتدای سال ۲۰۰۳ بیش از ۱۵۳ هزار نفر از آوارگان داخلی (ناشی از جنگ قره باغ) و هچنین ۹۴ هزار نفر پناهنده خارجی در این شهر علاوه بر جمعیت اصلی وجود داشته اند.

 

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 پنج شنبه 24 آبان , 16:30 دوشنبه 28 آبان , 18:00

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 3 شب

تور ارمنستان 3 شب ویژه 4 آذر (97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/09/04
قیمت از : 2,199,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور باکو 7 شب ویژه 30 آبان (97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/08/30
قیمت از : 3,756,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور پوکت ویژه آذر (97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/09/07
قیمت از : 6,253,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور بانکوک و پاتایا ویژه آذر (97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/09/07
قیمت از : 5,060,000 تومان
ایرلاین : قطر ایر وی
مدت اقامت 1 شب

تور اسکی توچال ویژه زمستان 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/09/01
قیمت از : 250,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور کوالالامپور و پنانگ ویژه آذر 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/09/03
قیمت از : 5,510,000 تومان
ثبت پرسش