تاریخ شروع 1397/02/28
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1397/02/27
آنتالیا
هوایی
سان اکسپرس
مدت اقامت : 6 شب
تاریخ انتشار : 1397/02/16
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنتالیا 6 شب تاریخ رفت : 28 اردیبهشت و تاریخ برگشت: 3 خرداد می باشد.
ردیف 2
به آنتالیا
مدت اقامت 6
توضیحات تاریخ رفت : 28 اردیبهشت و تاریخ برگشت: 3 خرداد می باشد.
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
TOKAY

ALL
3,295,000 تومان 3,740,000 تومان 2,975,000 تومان 2,655,000 تومان
Lara Hadrianus

ALL
3,330,000 تومان 3,665,000 تومان 2,995,000 تومان 2,655,000 تومان
ARMAS GUL BEACH

ALL
3,400,000 تومان 3,770,000 تومان 3,030,000 تومان 2,655,000 تومان
ARMAS BELEK

ALL
3,610,000 تومان 4,090,000 تومان 3,135,000 تومان 2,655,000 تومان
ARMAS LABADA

ALL
3,650,000 تومان 4,145,000 تومان 3,155,000 تومان 2,655,000 تومان
Maya World

ALL
3,755,000 تومان 4,305,000 تومان 3,205,000 تومان 2,655,000 تومان
Grand Ring

ALL
3,755,000 تومان 4,305,000 تومان 3,205,000 تومان 2,655,000 تومان
CENDER HOTEL

ALL
3,790,000 تومان 4,355,000 تومان 3,225,000 تومان 2,655,000 تومان
Kervansaray Kundu Hotel

ALL
4,110,000 تومان 4,835,000 تومان 3,385,000 تومان 2,655,000 تومان
Grand Park Kemer Hotel

ALL
4,250,000 تومان 5,205,000 تومان 3,455,000 تومان 2,655,000 تومان
Kervansaray Lara Hotel

ALL
4,285,000 تومان 5,100,000 تومان 3,470,000 تومان 2,655,000 تومان
Grand Park Lara Hotel

ALL
4,425,000 تومان 5,490,000 تومان 3,540,000 تومان 2,655,000 تومان
Amara Prestige Elite

UALL
4,465,000 تومان 5,365,000 تومان 3,560,000 تومان 2,655,000 تومان
Orange County Kemer

UALL
4,465,000 تومان 5,365,000 تومان 3,560,000 تومان 2,655,000 تومان
Crystal water word

UALL
4,535,000 تومان 5,470,000 تومان 3,595,000 تومان 2,655,000 تومان
Concorde Hotel

UALL
4,675,000 تومان 6,190,000 تومان 3,735,000 تومان 2,655,000 تومان
KAYA BELEK

ALL
4,815,000 تومان 5,895,000 تومان 3,735,000 تومان 2,655,000 تومان
SHERWOOD DREAMS

ALL
5,065,000 تومان 6,270,000 تومان 3,860,000 تومان 2,655,000 تومان
Delphin Palace Hotel

UALL
5,065,000 تومان 6,270,000 تومان 3,860,000 تومان 2,655,000 تومان
KREMLIN

UALL
5,205,000 تومان 6,480,000 تومان 3,930,000 تومان 2,655,000 تومان
Shewrood Berizes Resort

ALL
5,310,000 تومان 6,640,000 تومان 3,985,000 تومان 2,655,000 تومان
Titanic Beach Lara Resort Hotel

UALL
5,310,000 تومان 6,640,000 تومان 3,985,000 تومان 2,655,000 تومان
Adalya Elite Lara

ALL
5,385,000 تومان 6,745,000 تومان 4,020,000 تومان 2,655,000 تومان
Baia Lara Hotel

UALL
5,490,000 تومان 6,905,000 تومان 4,075,000 تومان 2,655,000 تومان
Delphin Diva Hotel

UALL
5,525,000 تومان 6,960,000 تومان 4,090,000 تومان 2,655,000 تومان
DELPHIN BE GRAND

UALL
5,525,000 تومان 6,960,000 تومان 4,090,000 تومان 2,655,000 تومان
AMARA DOLCE VITA

UALL
5,700,000 تومان 7,225,000 تومان 4,180,000 تومان 2,655,000 تومان
Belis Deluxe

UALL
5,915,000 تومان 7,545,000 تومان 4,285,000 تومان 2,655,000 تومان
Woyag Belk

UALL
6,195,000 تومان 7,965,000 تومان 4,425,000 تومان 2,655,000 تومان
Ela Quality Resort Hotel

UALL
6,235,000 تومان 8,020,000 تومان 4,445,000 تومان 2,655,000 تومان
Royal Holiday Hotel

UALL
6,585,000 تومان 8,550,000 تومان 4,620,000 تومان 2,655,000 تومان
Rixos Sungate Hotel

UALL
6,905,000 تومان 9,880,000 تومان 4,780,000 تومان 2,655,000 تومان
Adam Eve

UALL
7,120,000 تومان 9,350,000 تومان 4,890,000 تومان 2,655,000 تومان
Royal Wings Hotel

UALL
7,120,000 تومان 9,350,000 تومان 4,890,000 تومان 2,655,000 تومان
Royal Holiday Hotel

UALL
7,120,000 تومان 9,350,000 تومان 4,890,000 تومان 2,655,000 تومان
GLORIA GOLF RESORT

UALL
7,120,000 تومان 9,350,000 تومان 4,890,000 تومان 2,655,000 تومان
GLORIYA SERENITY

UALL
7,790,000 تومان 10,355,000 تومان 5,225,000 تومان 2,655,000 تومان
Rixos Premium

UALL
8,390,000 تومان 11,260,000 تومان 5,525,000 تومان 2,655,000 تومان
Max Royal

UALL
11,615,000 تومان 18,780,000 تومان 7,135,000 تومان 2,655,000 تومان
Max Royal

UALL
11,615,000 تومان 18,780,000 تومان 7,135,000 تومان 2,655,000 تومان
نام هتل TOKAY

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,975,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,655,000 تومان
توضیحات
نام هتل Lara Hadrianus

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,330,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,665,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,655,000 تومان
توضیحات
نام هتل ARMAS GUL BEACH

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,770,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,030,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,655,000 تومان
توضیحات
نام هتل ARMAS BELEK

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,610,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,135,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,655,000 تومان
توضیحات
نام هتل ARMAS LABADA

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,145,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,155,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,655,000 تومان
توضیحات
نام هتل Maya World

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,755,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,305,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,205,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,655,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Ring

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,755,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,305,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,205,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,655,000 تومان
توضیحات
نام هتل CENDER HOTEL

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,355,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,225,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,655,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kervansaray Kundu Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,110,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,835,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,385,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,655,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Park Kemer Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,205,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,455,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,655,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kervansaray Lara Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,285,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,470,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,655,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Park Lara Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,425,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,540,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,655,000 تومان
توضیحات
نام هتل Amara Prestige Elite

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,465,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,365,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,560,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,655,000 تومان
توضیحات
نام هتل Orange County Kemer

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,465,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,365,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,560,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,655,000 تومان
توضیحات
نام هتل Crystal water word

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,535,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,470,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,595,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,655,000 تومان
توضیحات
نام هتل Concorde Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,675,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,735,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,655,000 تومان
توضیحات
نام هتل KAYA BELEK

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,815,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,735,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,655,000 تومان
توضیحات
نام هتل SHERWOOD DREAMS

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,065,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,270,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,860,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,655,000 تومان
توضیحات
نام هتل Delphin Palace Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,065,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,270,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,860,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,655,000 تومان
توضیحات
نام هتل KREMLIN

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,205,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,930,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,655,000 تومان
توضیحات
نام هتل Shewrood Berizes Resort

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,310,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,985,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,655,000 تومان
توضیحات
نام هتل Titanic Beach Lara Resort Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,310,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,985,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,655,000 تومان
توضیحات
نام هتل Adalya Elite Lara

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,385,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,745,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,020,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,655,000 تومان
توضیحات
نام هتل Baia Lara Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,905,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,075,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,655,000 تومان
توضیحات
نام هتل Delphin Diva Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,525,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,655,000 تومان
توضیحات
نام هتل DELPHIN BE GRAND

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,525,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,655,000 تومان
توضیحات
نام هتل AMARA DOLCE VITA

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,225,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,180,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,655,000 تومان
توضیحات
نام هتل Belis Deluxe

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,915,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,545,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,285,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,655,000 تومان
توضیحات
نام هتل Woyag Belk

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,195,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,965,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,425,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,655,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ela Quality Resort Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,235,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,020,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,445,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,655,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royal Holiday Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,585,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,620,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,655,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Sungate Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,905,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,780,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,655,000 تومان
توضیحات
نام هتل Adam Eve

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,120,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,655,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royal Wings Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,120,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,655,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royal Holiday Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,120,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,655,000 تومان
توضیحات
نام هتل GLORIA GOLF RESORT

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,120,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,655,000 تومان
توضیحات
نام هتل GLORIYA SERENITY

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,355,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,225,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,655,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Premium

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,525,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,655,000 تومان
توضیحات
نام هتل Max Royal

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,615,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,135,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,655,000 تومان
توضیحات
نام هتل Max Royal

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,615,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,135,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,655,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 تورلیدر فارسی زبان
3 بیمه مسافرتی
4 بلیط رفت و برگشت با پرواز ماهان
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
2 عکس 4*3

آنتالیا از شهرهای مهم و توریستی در ترکیه و یکی از محبوب ترین مقاصد گردشگری و تفریحی در این کشور است. از این رو، اماکن اقامتی متعددی در آنتالیا وجود دارند که بهتر است قبل از سفر در مورد آنها اطلاعات بیشتری کسب کنید برای کسب اطلاعات میتوانید با مشاوران مجرب الماس نشان تماس بگیری

نرخ کودک زیر 2سال 200 هزار تومان می باشد

پرواز و هتل چارتر و هزینه تور غیر قابل استرداد می باشد

پرداخت 50 درصد هزینه تور در زمان ثبت نام الزامی است

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : -
مدت اقامت 7 شب

تور پاتایا خرداد 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/03/04
قیمت از : 2,350,000 تومان
ایرلاین : -
مدت اقامت 7 شب

تور بالی 16 و 17 خرداد 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/03/17
قیمت از : 4,500,000 تومان
ایرلاین : -
مدت اقامت 7 شب

تور بلغارستان 10 خرداد 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/03/10
قیمت از : 3,595,000 تومان
ایرلاین : -
مدت اقامت 7 شب

تور بلغارستان 10 خرداد 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/03/10
قیمت از : 3,595,000 تومان
ایرلاین : -
مدت اقامت 7 شب

تور پاتایا خرداد 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/03/04
قیمت از : 2,350,000 تومان
ایرلاین : -
مدت اقامت 7 شب

تور بلغارستان 10 خرداد 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/03/10
قیمت از : 3,595,000 تومان
ثبت پرسش