تاریخ شروع 1397/02/14
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1397/02/13
کیش
هوایی
قشم ایر
مدت اقامت : 3 شب
تاریخ انتشار : 1397/02/08
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 کیش 3 شب تاریخ رفت :14 اردیبهشت ساعت:16:00 و تاریخ برگشت : 17 اردیبهشت ساعت 18:10 می باشد.
ردیف 2
به کیش
مدت اقامت 3
توضیحات تاریخ رفت :14 اردیبهشت ساعت:16:00 و تاریخ برگشت : 17 اردیبهشت ساعت 18:10 می باشد.
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) توضیحات


BB
430,000 تومان 565,000 تومان 425,000 تومان 360,000 تومان 400,000 تومان


BB
455,000 تومان 620,000 تومان 450,000 تومان 375,000 تومان 485,000 تومان


BB
480,000 تومان 665,000 تومان 475,000 تومان 390,000 تومان 480,000 تومان
آرامش

BB
500,000 تومان 705,000 تومان 495,000 تومان 400,000 تومان 475,000 تومان
سیمرغ

BB
505,000 تومان 710,000 تومان 500,000 تومان 400,000 تومان 455,000 تومان
ارم محوطه

BB
525,000 تومان 760,000 تومان 520,000 تومان 410,000 تومان 485,000 تومان
لوتوس

BB
535,000 تومان 775,000 تومان 530,000 تومان 415,000 تومان 490,000 تومان


HB
535,000 تومان 775,000 تومان 530,000 تومان 415,000 تومان 490,000 تومان
گراند

BB
550,000 تومان 805,000 تومان 545,000 تومان 425,000 تومان 485,000 تومان


BB
575,000 تومان 750,000 تومان 570,000 تومان 435,000 تومان 510,000 تومان


HB
595,000 تومان 900,000 تومان 590,000 تومان 445,000 تومان 525,000 تومان
سارا

BB
595,000 تومان 900,000 تومان 590,000 تومان 445,000 تومان 670,000 تومان
آریان

BB
685,000 تومان 1,075,000 تومان 680,000 تومان 495,000 تومان 580,000 تومان


BB
685,000 تومان 1,075,000 تومان 680,000 تومان 495,000 تومان 585,000 تومان
صدف

BB
790,000 تومان 1,150,000 تومان 785,000 تومان 545,000 تومان 1,105,000 تومان
مریم

BB
725,000 تومان 1,150,000 تومان 720,000 تومان 515,000 تومان 690,000 تومان


BB
750,000 تومان 1,200,000 تومان 745,000 تومان 525,000 تومان 705,000 تومان
شایگان

BB
740,000 تومان 1,175,000 تومان 735,000 تومان 525,000 تومان 625,000 تومان
شایان

BB
740,000 تومان 1,175,000 تومان 735,000 تومان 525,000 تومان 820,000 تومان
پارمیدا

BB
770,000 تومان 1,235,000 تومان 765,000 تومان 540,000 تومان 645,000 تومان
پارمیس

HB
870,000 تومان 1,430,000 تومان 865,000 تومان 585,000 تومان 810,000 تومان


HB
925,000 تومان 1,540,000 تومان 920,000 تومان 615,000 تومان 880,000 تومان


HB
1,215,000 تومان 2,125,000 تومان 1,210,000 تومان 760,000 تومان 1,235,000 تومان
مارینا

HB
1,295,000 تومان 2,285,000 تومان 1,290,000 تومان 800,000 تومان 1,370,000 تومان
ترنج دریایی

HB
1,895,000 تومان 3,485,000 تومان 1,890,000 تومان 1,100,000 تومان 1,645,000 تومان ترنج (استاندارد)
ترنج دریایی

HB
2,315,000 تومان 4,320,000 تومان 2,310,000 تومان 1,310,000 تومان 1,920,000 تومان ترنج (رو به دریا)
ترنج دریایی

HB
2,520,000 تومان 4,735,000 تومان 2,515,000 تومان 1,415,000 تومان 2,060,000 تومان ترنج (رو به غروب)
ترنج دریایی

HB
2,625,000 تومان 4,945,000 تومان 2,620,000 تومان 1,465,000 تومان 2,130,000 تومان ترنج (سوئیت رویال رو به دریا)
ترنج دریایی

HB
2,835,000 تومان 5,360,000 تومان 2,830,000 تومان 1,570,000 تومان 2,270,000 تومان ترنج (سوئیت رویال رو به غروب)
نام هتل

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 430,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 565,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 425,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 360,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 455,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 620,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 450,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 375,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 485,000 تومان
توضیحات
نام هتل

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 665,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 475,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 390,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 480,000 تومان
توضیحات
نام هتل آرامش

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 705,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 495,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 400,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 475,000 تومان
توضیحات
نام هتل سیمرغ

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 505,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 710,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 400,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 455,000 تومان
توضیحات
نام هتل ارم محوطه

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 525,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 760,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 520,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 410,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 485,000 تومان
توضیحات
نام هتل لوتوس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 535,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 775,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 530,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 415,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 490,000 تومان
توضیحات
نام هتل

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 535,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 775,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 530,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 415,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 490,000 تومان
توضیحات
نام هتل گراند

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 805,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 545,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 425,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 485,000 تومان
توضیحات
نام هتل

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 575,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 750,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 570,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 435,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 510,000 تومان
توضیحات
نام هتل

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 445,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 525,000 تومان
توضیحات
نام هتل سارا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 445,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 670,000 تومان
توضیحات
نام هتل آریان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 685,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,075,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 680,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 495,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 580,000 تومان
توضیحات
نام هتل

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 685,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,075,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 680,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 495,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 585,000 تومان
توضیحات
نام هتل صدف

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 785,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 545,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,105,000 تومان
توضیحات
نام هتل مریم

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 725,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 720,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 515,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 690,000 تومان
توضیحات
نام هتل

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 745,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 525,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 705,000 تومان
توضیحات
نام هتل شایگان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 740,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,175,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 735,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 525,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 625,000 تومان
توضیحات
نام هتل شایان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 740,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,175,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 735,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 525,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 820,000 تومان
توضیحات
نام هتل پارمیدا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 770,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,235,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 765,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 540,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 645,000 تومان
توضیحات
نام هتل پارمیس

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 870,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 865,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 585,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 810,000 تومان
توضیحات
نام هتل

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 925,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 920,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 615,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 880,000 تومان
توضیحات
نام هتل

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,215,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,125,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,210,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 760,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,235,000 تومان
توضیحات
نام هتل مارینا

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,285,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 800,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,370,000 تومان
توضیحات
نام هتل ترنج دریایی

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,485,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,100,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,645,000 تومان
توضیحات ترنج (استاندارد)
نام هتل ترنج دریایی

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,315,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,310,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,310,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,920,000 تومان
توضیحات ترنج (رو به دریا)
نام هتل ترنج دریایی

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,520,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,735,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,515,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,415,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2,060,000 تومان
توضیحات ترنج (رو به غروب)
نام هتل ترنج دریایی

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,625,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,945,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,620,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,465,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2,130,000 تومان
توضیحات ترنج (سوئیت رویال رو به دریا)
نام هتل ترنج دریایی

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,835,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,360,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,830,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,570,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2,270,000 تومان
توضیحات ترنج (سوئیت رویال رو به غروب)

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 اقامت در هتل با صبحانه
ردیف مدرک تعداد
1 کپی کارت ملی
2 مدارک شناسایی برای ورود به هتل

نرخ نوزاد 130 هزار تومان میباشد

هتل و بلیط چارتر و غیر قابل کنسلی میباشد

کیش جزیره زیبایی ها در جنوب ایران جزیره ای که احساس امنیت و آرامش را در کنار زیبایی ها خلیج فارس چند برابر میکند لذت و امنیت و هیجان تور کیش با آژانس الماس نشان تجربه ای بیاد ماندنی برای تمامی سنین

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : -
مدت اقامت 7 شب

تور پاتایا خرداد 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/03/04
قیمت از : 2,350,000 تومان
ایرلاین : -
مدت اقامت 7 شب

تور پاتایا خرداد 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/03/04
قیمت از : 2,350,000 تومان
ایرلاین : -
مدت اقامت 7 شب

تور فرانسه ویژه اردیبهشت و خرداد 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/02/28
قیمت از : 8,910,000 تومان
ایرلاین : -
مدت اقامت 7 شب

تور بلغارستان 10 خرداد 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/03/10
قیمت از : 3,595,000 تومان
ایرلاین : -
مدت اقامت 7 شب

تور بالی 16 و 17 خرداد 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/03/17
قیمت از : 4,500,000 تومان
ایرلاین : -
مدت اقامت 7 شب

تور بالی 16 و 17 خرداد 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/03/17
قیمت از : 4,500,000 تومان
ثبت پرسش