• تور کوش آداسی ویژه 30 فروردین 97


تاریخ شروع 1397/02/21
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1397/02/20
کوش آداسی
هوایی
قشم ایر
مدت اقامت : 6 شب
تاریخ انتشار : 1397/02/13
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 کوش آداسی 6 شب تاریخ رفت :21 اردیبهشت / تاریخ برگشت : 27 اردیبهشت
2 تهران 0 شب
ردیف 3
به کوش آداسی
مدت اقامت 6
توضیحات تاریخ رفت :21 اردیبهشت / تاریخ برگشت : 27 اردیبهشت
ردیف 4
به تهران
مدت اقامت 0
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Santur

BB
1,420,000 تومان
1,630,000 تومان
1,180,000 تومان
950,000 تومان
STD
Dabaklar

HB
1,640,000 تومان
1,960,000 تومان
1,280,000 تومان
950,000 تومان
STD
LA SANTA MARIA

ALL
1,690,000 تومان
1,990,000 تومان
1,300,000 تومان
950,000 تومان
STD
Panorama Hill

ALL
1,860,000 تومان
2,290,000 تومان
1,350,000 تومان
950,000 تومان
STD LV
Labranda Ephesus Princess

ALL
1,990,000 تومان
2,490,000 تومان
1,390,000 تومان
950,000 تومان
CLUB ROOM
Aria Claros Hotel

ALL
2,090,000 تومان
2,590,000 تومان
1,530,000 تومان
950,000 تومان
CLUB ROOM LV
FANTASIA

ALL
2,090,000 تومان
2,650,000 تومان
1,440,000 تومان
950,000 تومان
STD
Tusan Beach Resort Hotel

ALL
2,090,000 تومان
0 تومان
1,440,000 تومان
950,000 تومان
MAIN BUILDING DELUXE LV
Labranda Ephesus Princess

ALL
2,140,000 تومان
2,940,000 تومان
1,470,000 تومان
950,000 تومان
MAIN BUILDING
Aria Claros Hotel

ALL
2,190,000 تومان
3,090,000 تومان
1,560,000 تومان
950,000 تومان
MAIN BUILDING DELUXE LV
Tusan Beach Resort Hotel

ALL
2,220,000 تومان
2,790,000 تومان
1,530,000 تومان
950,000 تومان
MAIN BUILDING DELUXE SV
Aria Claros Hotel

ALL
2,260,000 تومان
3,190,000 تومان
1,590,000 تومان
950,000 تومان
MAIN BUILDING DELUXE SV
Palm Wings Ephesus Resort

UALL
2,260,000 تومان
2,860,000 تومان
1,540,000 تومان
950,000 تومان
STD
Le Bleu Hotel

UALL
2,500,000 تومان
3,230,000 تومان
1,650,000 تومان
950,000 تومان
MAIN BUILDING DELUXE SV
Sealight Resort Hotel

UALL
2,640,000 تومان
3,760,000 تومان
1,690,000 تومان
950,000 تومان
STD
Korumar Hotel

UALL
2,780,000 تومان
4,060,000 تومان
1,760,000 تومان
950,000 تومان
STD
Amara Sealight Elite Hotel

UALL
2,990,000 تومان
4,350,000 تومان
1,850,000 تومان
950,000 تومان
SELECT ROOM
Aqua Fantasy

UALL
3,040,000 تومان
4,430,000 تومان
1,880,000 تومان
950,000 تومان
STD
Sunis Efes Royal Palace

UALL
3,390,000 تومان
4,790,000 تومان
2,030,000 تومان
950,000 تومان
EFES STD LV
Sunis Efes Royal Palace

UALL
3,560,000 تومان
5,090,000 تومان
2,090,000 تومان
950,000 تومان
EFES STD SIDE SV
Sunis Efes Royal Palace

UALL
3,740,000 تومان
5,350,000 تومان
2,290,000 تومان
950,000 تومان
EFES STD SV
Paloma Pasha

UALL
4,090,000 تومان
5,690,000 تومان
2,590,000 تومان
950,000 تومان
GARDEN VIEW
Paloma Pasha

UALL
4,390,000 تومان
6,190,000 تومان
2,790,000 تومان
950,000 تومان
SEA VIEW
نام هتل Santur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,420,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,630,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,180,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 950,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل Dabaklar

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,280,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 950,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل LA SANTA MARIA

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 950,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل Panorama Hill

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,860,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 950,000 تومان
توضیحات STD LV
نام هتل Labranda Ephesus Princess

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 950,000 تومان
توضیحات CLUB ROOM
نام هتل Labranda Ephesus Princess

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,470,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 950,000 تومان
توضیحات MAIN BUILDING
نام هتل Aria Claros Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,530,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 950,000 تومان
توضیحات CLUB ROOM LV
نام هتل Aria Claros Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,560,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 950,000 تومان
توضیحات MAIN BUILDING DELUXE LV
نام هتل Aria Claros Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,260,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 950,000 تومان
توضیحات MAIN BUILDING DELUXE SV
نام هتل FANTASIA

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,440,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 950,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل Tusan Beach Resort Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 0 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,440,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 950,000 تومان
توضیحات MAIN BUILDING DELUXE LV
نام هتل Tusan Beach Resort Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,220,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,530,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 950,000 تومان
توضیحات MAIN BUILDING DELUXE SV
نام هتل Palm Wings Ephesus Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,260,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,540,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 950,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل Le Bleu Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,650,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 950,000 تومان
توضیحات MAIN BUILDING DELUXE SV
نام هتل Sealight Resort Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,760,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 950,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل Korumar Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,760,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 950,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل Amara Sealight Elite Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 950,000 تومان
توضیحات SELECT ROOM
نام هتل Aqua Fantasy

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,040,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,880,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 950,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل Sunis Efes Royal Palace

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,030,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 950,000 تومان
توضیحات EFES STD LV
نام هتل Sunis Efes Royal Palace

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,560,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 950,000 تومان
توضیحات EFES STD SIDE SV
نام هتل Sunis Efes Royal Palace

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,740,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 950,000 تومان
توضیحات EFES STD SV
نام هتل Paloma Pasha

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 950,000 تومان
توضیحات GARDEN VIEW
نام هتل Paloma Pasha

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 950,000 تومان
توضیحات SEA VIEW

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 اقامت در هتل با صبحانه و ناهار و شام
3 بیمه مسافرتی
4 تورلیدر فارسی زبان
5 گشت شهری
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
2 عکس 4*3

کوش آداسی یکی از زیباترین و معروف ترین شهرهای تفریحی و گردشی ترکیه است که در خلیج زیبایی در دریای اژه ترکیه قرار دارد و به معنای "جزیره پرنده" است. این شهر کوچک و زیبا سالانه هزاران گردشگر از سراسر دنیا را به خود دعوت می کند

با تورهای استثنایی آژانس الماس نشان سفر کنید و از تعطیلات خود لذت ببرید

نرخ کودک زیر 2 سال 150هزار تومان می باشد

پرداخت 50% از مبلغ تور در زمان ثبت نام الزامی می باشد

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ایران ایر
3 شب

تور اراک ویژه بهار

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/01
قیمت از : 138,000 تومان
ایرلاین : ماهان
3 شب

تور اهواز ویژه بهار

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/19
قیمت از : 204,000 تومان
ایرلاین : سپهران
3 شب

تور مشهد اردیبهشت

تاریخ شروع پکیج از : 1398/02/08
قیمت از : 566,000 تومان
ایرلاین : سپهران
7 شب

تور کیش ویژه اردیبهشت 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/02/06
قیمت از : 1,018,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر تور
3 شب

تور تبریز ویژه بهار

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/01
قیمت از : 510,000 تومان
ایرلاین : سپهران
4 شب

تور کیش ویژه اردیبهشت 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/02/06
قیمت از : 731,000 تومان
ثبت پرسش