• تور تفلیس ویژه نوروز 97


تاریخ شروع 1396/12/27
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1396/12/26
تفلیس
هوایی
زاگرس
مدت اقامت : 5 شب
تاریخ انتشار : 1396/11/21
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 تفلیس 5 شب تاریخ رفت 27 اسفند ساعت: 14:00 تاریخ برگشت :14 فروردین ساعت: 20:00
ردیف 2
به تفلیس
مدت اقامت 5
توضیحات تاریخ رفت 27 اسفند ساعت: 14:00 تاریخ برگشت :14 فروردین ساعت: 20:00
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Paris

BB
1,700,000 تومان
2,030,000 تومان
1,550,000 تومان
1,350,000 تومان
lords

BB
1,850,000 تومان
2,350,000 تومان
1,730,000 تومان
1,350,000 تومان
GEREMI

BB
1,930,000 تومان
2,480,000 تومان
1,670,000 تومان
1,350,000 تومان
SKY GEORGIA

BB
2,050,000 تومان
2,730,000 تومان
1,710,000 تومان
1,350,000 تومان
ENGHLISH HOME

BB
2,100,000 تومان
2,850,000 تومان
1,800,000 تومان
1,350,000 تومان
Beaumonde Garden

BB
2,100,000 تومان
2,850,000 تومان
1,800,000 تومان
1,350,000 تومان
Iveria Inn

BB
2,180,000 تومان
2,850,000 تومان
1,860,000 تومان
1,350,000 تومان
Boutique

BB
2,230,000 تومان
3,100,000 تومان
1,710,000 تومان
1,350,000 تومان
ROGA LUXE

BB
2,230,000 تومان
3,100,000 تومان
1,860,000 تومان
1,350,000 تومان
Dolabauri

BB
2,300,000 تومان
3,230,000 تومان
1,770,000 تومان
1,350,000 تومان
Vedzisi

BB
2,300,000 تومان
3,100,000 تومان
1,860,000 تومان
1,350,000 تومان
BETLEM

BB
2,350,000 تومان
3,350,000 تومان
1,950,000 تومان
1,350,000 تومان
Primavera

BB
2,350,000 تومان
3,350,000 تومان
2,340,000 تومان
1,350,000 تومان
Ameri Plaza Tbilisi

BB
2,400,000 تومان
3,430,000 تومان
2,110,000 تومان
1,350,000 تومان
Cron Palace Hotel

BB
2,480,000 تومان
3,350,000 تومان
2,110,000 تومان
1,350,000 تومان
VERE PALACE

BB
2,480,000 تومان
3,230,000 تومان
2,110,000 تومان
1,350,000 تومان
Astoria Hotel

BB
2,550,000 تومان
3,600,000 تومان
2,150,000 تومان
1,350,000 تومان
Grako Metekhi

BB
2,550,000 تومان
3,600,000 تومان
1,800,000 تومان
1,350,000 تومان
TBILISI INN

BB
2,600,000 تومان
3,850,000 تومان
2,010,000 تومان
1,350,000 تومان
City Center

BB
2,610,000 تومان
3,850,000 تومان
2,250,000 تومان
1,350,000 تومان
Preference Hualing Tbilisi

BB
2,730,000 تومان
4,100,000 تومان
2,360,000 تومان
1,350,000 تومان
AMBASADORI

BB
2,930,000 تومان
4,480,000 تومان
0 تومان
1,350,000 تومان
Holiday Inn

BB
3,450,000 تومان
5,550,000 تومان
2,550,000 تومان
1,350,000 تومان
The Biltmore Tbilisi

BB
4,280,000 تومان
7,200,000 تومان
0 تومان
1,350,000 تومان
نام هتل Paris

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,550,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,350,000 تومان
توضیحات
نام هتل lords

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,730,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,350,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ameri Plaza Tbilisi

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,110,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,350,000 تومان
توضیحات
نام هتل Astoria Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,150,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,350,000 تومان
توضیحات
نام هتل TBILISI INN

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,010,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,350,000 تومان
توضیحات
نام هتل GEREMI

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,930,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,670,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,350,000 تومان
توضیحات
نام هتل SKY GEORGIA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,710,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,350,000 تومان
توضیحات
نام هتل Boutique

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,230,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,710,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,350,000 تومان
توضیحات
نام هتل ENGHLISH HOME

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,350,000 تومان
توضیحات
نام هتل Beaumonde Garden

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,350,000 تومان
توضیحات
نام هتل BETLEM

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,950,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,350,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grako Metekhi

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,350,000 تومان
توضیحات
نام هتل Primavera

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,340,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,350,000 تومان
توضیحات
نام هتل Dolabauri

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,770,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,350,000 تومان
توضیحات
نام هتل Iveria Inn

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,180,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,860,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,350,000 تومان
توضیحات
نام هتل ROGA LUXE

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,230,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,860,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,350,000 تومان
توضیحات
نام هتل Cron Palace Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,110,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,350,000 تومان
توضیحات
نام هتل AMBASADORI

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,930,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,350,000 تومان
توضیحات
نام هتل Preference Hualing Tbilisi

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,360,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,350,000 تومان
توضیحات
نام هتل VERE PALACE

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,110,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,350,000 تومان
توضیحات
نام هتل Holiday Inn

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,550,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,350,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Biltmore Tbilisi

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,280,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,350,000 تومان
توضیحات
نام هتل City Center

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,610,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,250,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,350,000 تومان
توضیحات
نام هتل Vedzisi

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,860,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,350,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 بیمه مسافرتی
3 اقامت در هتل با صبحانه
4 تورلیدر فارسی زبان
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار

پرداخت 50 درصد مبلغ تور هنگام ثبت نام الزامیست 

پرواز و هتل چارتر و غیر قابل کنسلی میباشد

نرخ کودک زیر دوسال 150000 هزار تومان میباشد

تفلیس شهری با آثار باستانی فراوان از دیرباز مورد توجه گردشگران و سفردوستان بوده است بخاطر مسافت کوتاه و هزینه نستاً مناسب برای انتخاب بهترین تور تفلیس با آژانس الماس نشان مجری بهترین و متنوع رین تورهای گرجستان در ارتباط باشید

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : آتا
مدت اقامت 5 شب

تور کوش آداسی ویژه نوروز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/12/28
قیمت از : 4,895,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
مدت اقامت 3 شب

تور آنکارا 3 شب ویژه 12 اسفند (97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/11/12
قیمت از : 1,881,000 تومان
ایرلاین : تابان
مدت اقامت 5 شب

تور ارمنستان 5 شب ویژه نوروز (98)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/12/29
قیمت از : 3,550,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر تور
مدت اقامت 4 شب

تور مشهد 4 شب ویژه نوروز (98)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/01
قیمت از : 1,224,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 4 شب

تور کیش 4 شب ویژه نوروز (98)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/01
قیمت از : 2,233,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 6 شب

تور آنتالیا ویژه نوروز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/12/28
قیمت از : 3,895,000 تومان
ثبت پرسش