• /

    تور بلغارستان ویژه 25 خرداد 97


تاریخ شروع 1397/03/24
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1397/03/23
وارنا
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 7 شب
تاریخ انتشار : 1397/03/02
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 وارنا 7 شب
ردیف 2
به وارنا
مدت اقامت 7
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Bonita Hotel

BB
3,045,000 تومان
3,395,000 تومان
2,295,000 تومان
1,745,000 تومان
Ambassador

BB
3,195,000 تومان
3,645,000 تومان
2,345,000 تومان
1,745,000 تومان
SHIPKA

BB
3,195,000 تومان
3,845,000 تومان
2,345,000 تومان
1,745,000 تومان
Lilia

BB
3,645,000 تومان
4,445,000 تومان
2,595,000 تومان
1,745,000 تومان
Royal Hotel

ALL
3,645,000 تومان
4,595,000 تومان
2,595,000 تومان
1,745,000 تومان
Central

ALL
3,695,000 تومان
5,095,000 تومان
2,595,000 تومان
1,745,000 تومان
sea view
Arena Mar Hotel

ALL
3,895,000 تومان
4,545,000 تومان
2,695,000 تومان
1,745,000 تومان
Palm Beach

ALL
3,945,000 تومان
4,695,000 تومان
2,745,000 تومان
1,745,000 تومان
Atlas

UALL
4,195,000 تومان
5,995,000 تومان
2,845,000 تومان
1,745,000 تومان
Kaliakra Palace

UALL
4,495,000 تومان
5,795,000 تومان
2,995,000 تومان
1,745,000 تومان
Admiral Hotel

BB
4,595,000 تومان
6,595,000 تومان
3,045,000 تومان
1,745,000 تومان
Kaliakra Palace

UALL
4,695,000 تومان
6,145,000 تومان
3,095,000 تومان
1,745,000 تومان
Azalia

UALL
5,095,000 تومان
7,095,000 تومان
3,295,000 تومان
1,745,000 تومان
Astera

UALL
5,195,000 تومان
6,895,000 تومان
3,395,000 تومان
1,745,000 تومان
Astera

UALL
5,395,000 تومان
7,095,000 تومان
3,495,000 تومان
1,745,000 تومان
Azalia

UALL
5,445,000 تومان
7,545,000 تومان
3,495,000 تومان
1,745,000 تومان
Melia Grand Hermitage

ALL
5,695,000 تومان
7,495,000 تومان
3,645,000 تومان
1,745,000 تومان
Melia Grand Hermitage

ALL
5,995,000 تومان
7,795,000 تومان
3,745,000 تومان
1,745,000 تومان
Melia Grand Hermitage

ALL
7,095,000 تومان
8,895,000 تومان
4,295,000 تومان
1,745,000 تومان
Melia Grand Hermitage

ALL
8,145,000 تومان
8,645,000 تومان
4,795,000 تومان
1,745,000 تومان
نام هتل Bonita Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,045,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,295,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,745,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ambassador

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,195,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,645,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,345,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,745,000 تومان
توضیحات
نام هتل SHIPKA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,195,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,845,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,345,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,745,000 تومان
توضیحات
نام هتل Lilia

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,645,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,445,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,595,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,745,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royal Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,645,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,595,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,745,000 تومان
توضیحات
نام هتل Central

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,095,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,595,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,745,000 تومان
توضیحات sea view
نام هتل Arena Mar Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,545,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,695,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,745,000 تومان
توضیحات
نام هتل Palm Beach

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,945,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,745,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,745,000 تومان
توضیحات
نام هتل Atlas

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,195,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,845,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,745,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kaliakra Palace

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,745,000 تومان
توضیحات
نام هتل Admiral Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,045,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,745,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kaliakra Palace

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,145,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,095,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,745,000 تومان
توضیحات
نام هتل Azalia

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,095,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,095,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,295,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,745,000 تومان
توضیحات
نام هتل Astera

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,195,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,395,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,745,000 تومان
توضیحات
نام هتل Astera

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,095,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,495,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,745,000 تومان
توضیحات
نام هتل Azalia

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,445,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,545,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,495,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,745,000 تومان
توضیحات
نام هتل Melia Grand Hermitage

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,645,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,745,000 تومان
توضیحات
نام هتل Melia Grand Hermitage

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,745,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,745,000 تومان
توضیحات
نام هتل Melia Grand Hermitage

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,095,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,295,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,745,000 تومان
توضیحات
نام هتل Melia Grand Hermitage

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,145,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,645,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,795,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,745,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 گشت شهری با ناهار
3 اقامت در هتل با صبحانه
4 بیمه مسافرتی
5 سیم کارت
6 ویزا
7 تورلیدر فارسی زبان
8 بلیط رفت و برگشت با پرواز ماهان
ردیف مدرک تعداد
1 عکس 4*3
2 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
3 کپی کارت ملی
4 کپی شناسنامه
5 مدارک شغلی
6 پرینت حساب بانکی 6 ماه گذشته با مهر و امضاء بانک ( موجودی حداقل 50 میلیون )
سنا کباری (مسئول تور )

بلغارستان ، کشوری در جنوب شرقی اروپا است که یکی از مقاصد زیبای گردشگری به شمار می آید. این کشور که با ترکیه ، یوگسلاوی ، یونان و رومانی در جهات مختلف جغرافیایی هم مرز است در مجاورت دریای با شکوه سیاه قرار گرفته است و یکی از دلایل محبوبیت آن همین سواحل طلایی رنگ دریاست.  بلغارستان با مساحتی حدود 111 هزار کیلومتر مربع ، چهاردهمین کشور بزرگ اروپایی است و پایتخت آن شهر صوفیا می باشد. جمعیت این کشور را حدود 85% بلغاری تبارها و الباقی را اقوام ترک و کولی ها تشکیل می دهند. دین رسمی این کشور مسحیت و مذهب ارتودوکس است. زبان رسمی این کشور بلغاری و پول رسمی آن لوا با واحد خرد استونیکی است

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 پنج شنبه 24 خرداد , 20:00 پنج شنبه 31 خرداد , 23:30
2 جمعه 25 خرداد , 20:00 جمعه 1 تیر , 23:30

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : سان اکسپرس
مدت اقامت 6 شب

تور آنتالیا ویژه نوروز 1398

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/02
قیمت از : 5,980,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور استانبول 7 شب ویژه نوروز (98)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/01
قیمت از : 5,656,000 تومان
ایرلاین : عمان
مدت اقامت 6 شب

تور گوا ویژه نوروز (98)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/01
قیمت از : 9,245,000 تومان
ایرلاین : عمان
مدت اقامت 7 شب

تور بالی ویژه نوروز (1398)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/12/24
قیمت از : 7,322,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 5 شب

تور دبی 5 شب ویژه نوروز (1398)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/01
قیمت از : 5,775,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
مدت اقامت 7 شب

تور ترکیبی بمبئی و گوا ویژه زمستان 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/11/03
قیمت از : 6,595,000 تومان
ثبت پرسش