تاریخ شروع 1396/11/06
تهران
به
به
تاریخ اعتبار
پوکت
هوایی
تای
مدت اقامت : 6 شب
تاریخ انتشار :
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 پوکت 6 شب تاریخ رفت :6 و 8 و 12 و 17 بهمن ساعت 20:45 و تاریخ برگشت: 13 و 15 و 19 و 24 بهمن ساعت 10:55
ردیف 2
به پوکت
مدت اقامت 6
توضیحات تاریخ رفت :6 و 8 و 12 و 17 بهمن ساعت 20:45 و تاریخ برگشت: 13 و 15 و 19 و 24 بهمن ساعت 10:55
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
At Home Boutique

BB
2,600,000 تومان
3,055,000 تومان
2,545,000 تومان
2,390,000 تومان
Royal Crown

BB
2,690,000 تومان
3,150,000 تومان
2,620,000 تومان
2,395,000 تومان
Bel Aire Patong

BB
2,690,000 تومان
3,185,000 تومان
2,625,000 تومان
2,395,000 تومان
Natural Resort

BB
2,745,000 تومان
3,255,000 تومان
266,000 تومان
2,610,000 تومان
aspira prime

BB
2,760,000 تومان
3,140,000 تومان
2,690,000 تومان
2,450,000 تومان
فعال از 25 دی
ibis patong

BB
2,880,000 تومان
3,530,000 تومان
2,780,000 تومان
2,460,000 تومان
Ashlee Heights

BB
2,880,000 تومان
3,640,000 تومان
2,770,000 تومان
2,390,000 تومان
Pj Patong Resortel

BB
2,960,000 تومان
3,680,000 تومان
2,855,000 تومان
2,495,000 تومان
Ashlee Plaza

BB
3,045,000 تومان
3,810,000 تومان
2,930,000 تومان
2,545,000 تومان
Ashlee Hub Patong

BB
3,080,000 تومان
3,845,000 تومان
2,975,000 تومان
2,545,000 تومان
BARAMEE RESORTEL

BB
3,210,000 تومان
4,060,000 تومان
3,010,000 تومان
2,555,000 تومان
Fishermen’s Harbour Urban Resort

BB
3,260,000 تومان
4,400,000 تومان
3,030,000 تومان
2,520,000 تومان
Ramada Deevana

BB
3,420,000 تومان
4,615,000 تومان
3,280,000 تومان
2,645,000 تومان
The Charm Resort

BB
3,565,000 تومان
4,875,000 تومان
3,350,000 تومان
2,775,000 تومان
Novotel Hotel

BB
3,685,000 تومان
5,015,000 تومان
3,220,000 تومان
2,605,000 تومان
Swiisotel Resort Patong

BB
3,700,000 تومان
4,945,000 تومان
3,265,000 تومان
2,620,000 تومان
Crest Resort & Pool Villas

BB
3,785,000 تومان
5,295,000 تومان
3,495,000 تومان
2,805,000 تومان
Millennium Resort

BB
3,825,000 تومان
5,480,000 تومان
3,575,000 تومان
2,750,000 تومان
PHUKET GRACELAND

BB
3,890,000 تومان
5,650,000 تومان
3,625,000 تومان
2,745,000 تومان
فعال از26 دی
Grand Mercure Patong

BB
3,915,000 تومان
5,705,000 تومان
3,650,000 تومان
2,755,000 تومان
Hyatt Regency

BB
4,625,000 تومان
7,085,000 تومان
4,260,000 تومان
3,030,000 تومان
Avista Hideaway

BB
4,765,000 تومان
7,085,000 تومان
4,260,000 تومان
3,080,000 تومان
Amari phuket

BB
4,810,000 تومان
7,450,000 تومان
4,415,000 تومان
3,090,000 تومان
La Flora Patong

BB
6,040,000 تومان
9,935,000 تومان
5,470,000 تومان
3,525,000 تومان
le meridien

BB
6,715,000 تومان
11,340,000 تومان
6,090,000 تومان
3,785,000 تومان
نام هتل At Home Boutique

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,055,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,545,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royal Crown

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,620,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,395,000 تومان
توضیحات
نام هتل Natural Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,745,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,255,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 266,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,610,000 تومان
توضیحات
نام هتل Pj Patong Resortel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,960,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,855,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,495,000 تومان
توضیحات
نام هتل aspira prime

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,760,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,450,000 تومان
توضیحات فعال از 25 دی
نام هتل Bel Aire Patong

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,185,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,625,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,395,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ashlee Plaza

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,045,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,810,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,930,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,545,000 تومان
توضیحات
نام هتل ibis patong

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,530,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,780,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,460,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ashlee Heights

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,770,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل BARAMEE RESORTEL

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,210,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,010,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,555,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ashlee Hub Patong

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,080,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,845,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,975,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,545,000 تومان
توضیحات
نام هتل Crest Resort & Pool Villas

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,785,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,495,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,805,000 تومان
توضیحات
نام هتل Fishermen’s Harbour Urban Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,260,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,030,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,520,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ramada Deevana

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,420,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,615,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,280,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,645,000 تومان
توضیحات
نام هتل Swiisotel Resort Patong

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,945,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,265,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,620,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Charm Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,565,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,875,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,775,000 تومان
توضیحات
نام هتل Novotel Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,685,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,015,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,220,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,605,000 تومان
توضیحات
نام هتل PHUKET GRACELAND

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,625,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,745,000 تومان
توضیحات فعال از26 دی
نام هتل Millennium Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,825,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,575,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,750,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Mercure Patong

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,915,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,705,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,650,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,755,000 تومان
توضیحات
نام هتل Avista Hideaway

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,765,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,085,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,260,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,080,000 تومان
توضیحات
نام هتل Amari phuket

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,810,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,415,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hyatt Regency

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,625,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,085,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,260,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,030,000 تومان
توضیحات
نام هتل le meridien

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,715,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,340,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,785,000 تومان
توضیحات
نام هتل La Flora Patong

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,040,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,935,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,470,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,525,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 اقامت در هتل با صبحانه
3 گشت شهری
4 بیمه مسافرتی
5 تورلیدر فارسی زبان
6 ویزا
7 سیم کارت
ردیف مدرک تعداد
1 عکس 4*3
2 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
3 پرینت حساب بانکی با حداقل 3 میلیون موجودی

نرخ کودک زیر 2 سال مبلغ 650 هزار تومان میباشد 

پرواز و بلیط چارتر و غیر قابل کنسلی میباشد

پرداخت 50درصد مبلغ تور هنگام ثبت نام الزامیست 

پوکت یکی از شهرهای زیبای کشور تایند که سالانه مشتاقان زیادی برای لذت بردن از آب و هوا و طبیعت دل انگیز آن به این شهر مسافرت میکنند لذا تورهای پوکت از جمله تورهای پرطرفدار آژانس الماس نشان در تمامی فصول سال است اگر شما هم میخواهید این سفر دل انگیز را تجربه کنید با الماس نشان همراه شوید 

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور بانکوک و پاتایا ویژه آبان (97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/08/03
قیمت از : 5,223,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
مدت اقامت 6 شب

تور آنتالیا ویژه 3 آبان 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/08/03
قیمت از : 1,995,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور کوالالامپور و سنگاپور ویژه آبان 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/08/18
قیمت از : 6,570,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور کوالالامپور و لنکاوی ویژه آبان 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/08/18
قیمت از : 5,495,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور بالی ویژه 3 آبان (97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/08/03
قیمت از : 9,322,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور پوکت ویژه آبان (97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/08/03
قیمت از : 6,555,000 تومان
ثبت پرسش