تاریخ شروع 1396/10/21
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1396/10/20
دبی
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 3 شب
تاریخ انتشار : 1396/10/07
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 دبی 3 شب تاریخ رفت 21 دی ساعت08:00و تاریخ برگشت : 24 دی ساعت 12:30
ردیف 2
به دبی
مدت اقامت 3
توضیحات تاریخ رفت 21 دی ساعت08:00و تاریخ برگشت : 24 دی ساعت 12:30
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Empire Hotel Apartment

BB
1,340,000 تومان
1,640,000 تومان
1,330,000 تومان
1,050,000 تومان
Golden Square Apartments

BB
1,425,000 تومان
1,790,000 تومان
1,395,000 تومان
1,050,000 تومان
PHONIX

HB
1,470,000 تومان
1,870,000 تومان
1,450,000 تومان
1,050,000 تومان
Dubai Palm

HB
1,580,000 تومان
2,090,000 تومان
1,540,000 تومان
1,050,000 تومان
Fortune Grand Hotel

BB
1,650,000 تومان
2,220,000 تومان
1,640,000 تومان
1,050,000 تومان
Black Stone

HB
1,665,000 تومان
2,260,000 تومان
1,660,000 تومان
1,050,000 تومان
Moscow Hotel

HB
1,740,000 تومان
2,480,000 تومان
1,735,000 تومان
1,050,000 تومان
Samit

BB
1,980,000 تومان
2,875,000 تومان
1,975,000 تومان
1,050,000 تومان
Land Park

BB
2,055,000 تومان
3,025,000 تومان
2,050,000 تومان
1,050,000 تومان
AVANI Deira Dubai Hotel

HB
2,095,000 تومان
3,100,000 تومان
2,075,000 تومان
1,050,000 تومان
Carlton Tower Hotel

BB
2,130,000 تومان
3,175,000 تومان
2,095,000 تومان
1,050,000 تومان
Millennium Plaza

BB
2,165,000 تومان
3,245,000 تومان
2,145,000 تومان
1,050,000 تومان
Asiana

HB
2,185,000 تومان
3,285,000 تومان
2,180,000 تومان
1,050,000 تومان
Pullman Dubai Creek City Centre

BB
2,205,000 تومان
3,320,000 تومان
2,195,000 تومان
1,050,000 تومان
Sheraton Mall of the Emirates

BB
2,240,000 تومان
3,395,000 تومان
2,225,000 تومان
1,050,000 تومان
Jumeirah Beach

BB
4,065,000 تومان
7,045,000 تومان
2,575,000 تومان
1,645,000 تومان
jumeirah al nassem

BB
4,065,000 تومان
7,045,000 تومان
2,575,000 تومان
1,460,000 تومان
Jumeirah Zabeel Saray

BB
4,440,000 تومان
6,675,000 تومان
2,575,000 تومان
1,645,000 تومان
Jumeirah Creekside

BB
6,675,000 تومان
12,260,000 تومان
3,320,000 تومان
2,205,000 تومان
Jumeirah Emirates Tower

BB
7,715,000 تومان
14,305,000 تومان
4,065,000 تومان
2,205,000 تومان
Atlantis

BB
9,095,000 تومان
17,025,000 تومان
0 تومان
0 تومان
Jomeira Borj Alarab

BB
12,260,000 تومان
23,430,000 تومان
4,065,000 تومان
2,575,000 تومان
نام هتل Golden Square Apartments

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,425,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,395,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,050,000 تومان
توضیحات
نام هتل Empire Hotel Apartment

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,340,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,330,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,050,000 تومان
توضیحات
نام هتل PHONIX

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,470,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,450,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,050,000 تومان
توضیحات
نام هتل Dubai Palm

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,580,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,540,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,050,000 تومان
توضیحات
نام هتل Black Stone

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,665,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,660,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,050,000 تومان
توضیحات
نام هتل Fortune Grand Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,220,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,640,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,050,000 تومان
توضیحات
نام هتل Moscow Hotel

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,740,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,735,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,050,000 تومان
توضیحات
نام هتل Samit

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,875,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,975,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,050,000 تومان
توضیحات
نام هتل Land Park

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,055,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,025,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,050,000 تومان
توضیحات
نام هتل AVANI Deira Dubai Hotel

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,095,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,075,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,050,000 تومان
توضیحات
نام هتل Carlton Tower Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,130,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,175,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,095,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,050,000 تومان
توضیحات
نام هتل Millennium Plaza

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,165,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,245,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,145,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,050,000 تومان
توضیحات
نام هتل Asiana

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,185,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,285,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,180,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,050,000 تومان
توضیحات
نام هتل Pullman Dubai Creek City Centre

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,205,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,195,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,050,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sheraton Mall of the Emirates

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,240,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,225,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,050,000 تومان
توضیحات
نام هتل Jumeirah Creekside

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,675,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,320,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,205,000 تومان
توضیحات
نام هتل Jumeirah Emirates Tower

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,715,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,305,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,065,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,205,000 تومان
توضیحات
نام هتل Jumeirah Zabeel Saray

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,440,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,675,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,575,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,645,000 تومان
توضیحات
نام هتل Jumeirah Beach

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,065,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,045,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,575,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,645,000 تومان
توضیحات
نام هتل jumeirah al nassem

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,065,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,045,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,575,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,460,000 تومان
توضیحات
نام هتل Atlantis

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,095,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 17,025,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 0 تومان
توضیحات
نام هتل Jomeira Borj Alarab

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,260,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 23,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,065,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,575,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 تورلیدر فارسی زبان
3 بیمه مسافرتی
4 ویزا
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار

هزینه ی تور برای نوزاد 359 هزار تومان است

تور و پرواز چارتر میباشد وهزینه تور غیر قابل استرداد می بیاشد

پرداخت 50 درصد تور در زمان ثبت نام الزامی است

دبی جزیره ای که بدست بشر ساخته شد و خیلی زود بعنوان مقصد جای خود را دربین شهرهای پرطرفدار از کرد امروز تور دبی یکی از تورهایی است که همه روزه و از همهی کشورها برگزار مشود و طرفداران فراوانی دارد اما آژانسی چون الماس نشان با تجربه فراوان در برگزاری تورهای دبی آن را برای شما جذاب تر و ویژه برگزار خواهد کرد 

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور بانکوک و پوکت ویژه آذر (97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/09/07
قیمت از : 6,333,000 تومان
ایرلاین : قطر ایر وی
مدت اقامت 1 شب

تور اسکی توچال ویژه زمستان 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/09/01
قیمت از : 250,000 تومان
ایرلاین : معراج
مدت اقامت 3 شب

تور شیراز ویژه پاییز (97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/08/01
قیمت از : 871,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر
مدت اقامت 7 شب

تور گرجستان 7 شب ویژه 29آبان 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/08/29
قیمت از : 1,680,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور کوالالامپور ویژه آذر (97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/09/08
قیمت از : 4,482,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
مدت اقامت 6 شب

تور آنتالیا ویژه 1 آذر 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/09/01
قیمت از : 1,490,000 تومان
ثبت پرسش