• /

    تور بالی ویژه 17و18و19 دی


تاریخ شروع 1396/10/18
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1396/10/25
بالی
هوایی
قطر ایر وی
مدت اقامت : 7 شب
تاریخ انتشار : 1396/09/12
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 بالی 7 شب تاریخ رفت : 18و19و20 دی و تاریخ برگشت 26و27و28 دی رفت از فرودگاه امام ساعت 12:45ورود به دوحه ساعت 13:20پرواز از دوحه ساعت 17:20ورود به بالی 8:10صبح و برگشت پرواز از بالی 9:30ورود به دوحه 13:40و پرواز از دوحه 18:50ورود به تهران فرودگاه امام 22:25
ردیف 2
به بالی
مدت اقامت 7
توضیحات تاریخ رفت : 18و19و20 دی و تاریخ برگشت 26و27و28 دی رفت از فرودگاه امام ساعت 12:45ورود به دوحه ساعت 13:20پرواز از دوحه ساعت 17:20ورود به بالی 8:10صبح و برگشت پرواز از بالی 9:30ورود به دوحه 13:40و پرواز از دوحه 18:50ورود به تهران فرودگاه امام 22:25
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Neo Kuta Jelantik

BB
3,790,000 تومان
4,760,000 تومان
3,800,000 تومان
3,770,000 تومان
EDEN Kuta Bali

BB
4,255,000 تومان
5,015,000 تومان
4,085,000 تومان
3,830,000 تومان
Bali Rani

BB
4,420,000 تومان
5,325,000 تومان
4,165,000 تومان
3,950,000 تومان
vasanti

BB
4,550,000 تومان
5,155,000 تومان
4,165,000 تومان
3,950,000 تومان
White Rose Kuta Resort

BB
4,595,000 تومان
5,515,000 تومان
4,550,000 تومان
4,135,000 تومان
Kuta Paradiso

BB
4,725,000 تومان
5,930,000 تومان
4,550,000 تومان
4,135,000 تومان
AYODYA RESORT

BB
4,980,000 تومان
6,460,000 تومان
4,530,000 تومان
4,135,000 تومان
Grand Mirage Resort & Thalasso Bali

BB
5,210,000 تومان
6,720,000 تومان
4,530,000 تومان
4,070,000 تومان
Mulia Resort - Nusa Dua, Bali

BB
5,325,000 تومان
7,220,000 تومان
5,005,000 تومان
4,080,000 تومان
Nusa Dua Beach Hotel

BB
5,565,000 تومان
7,340,000 تومان
4,905,000 تومان
4,170,000 تومان
The Westin Resort Nusa Dua

BB
5,810,000 تومان
7,960,000 تومان
4,905,000 تومان
4,150,000 تومان
Grand Hyatt Bali

BB
5,875,000 تومان
8,005,000 تومان
4,905,000 تومان
4,195,000 تومان
THE LAGUNA

BB
6,230,000 تومان
8,620,000 تومان
4,905,000 تومان
4,150,000 تومان
DLX
Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort

BB
6,230,000 تومان
8,400,000 تومان
4,750,000 تومان
4,215,000 تومان
Rimba Jimbaran

BB
6,985,000 تومان
10,305,000 تومان
5,035,000 تومان
4,325,000 تومان
Hanging Gardens Of Bali

BB
10,415,000 تومان
17,125,000 تومان
6,760,000 تومان
4,860,000 تومان
VICEROY BALI

BB
12,075,000 تومان
20,490,000 تومان
7,160,000 تومان
4,945,000 تومان
نام هتل EDEN Kuta Bali

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,255,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,015,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,085,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,830,000 تومان
توضیحات
نام هتل Bali Rani

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,420,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,325,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,165,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,950,000 تومان
توضیحات
نام هتل vasanti

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,155,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,165,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,950,000 تومان
توضیحات
نام هتل White Rose Kuta Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,515,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,550,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,135,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kuta Paradiso

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,725,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,930,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,550,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,135,000 تومان
توضیحات
نام هتل AYODYA RESORT

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,530,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,135,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Mirage Resort & Thalasso Bali

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,210,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,530,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,070,000 تومان
توضیحات
نام هتل Mulia Resort - Nusa Dua, Bali

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,325,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,220,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,005,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,080,000 تومان
توضیحات
نام هتل Nusa Dua Beach Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,565,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,340,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,905,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,170,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Westin Resort Nusa Dua

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,810,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,905,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,150,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Hyatt Bali

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,875,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,005,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,905,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,195,000 تومان
توضیحات
نام هتل THE LAGUNA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,230,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,905,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,150,000 تومان
توضیحات DLX
نام هتل Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,230,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,750,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,215,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rimba Jimbaran

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,985,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,305,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,035,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,325,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hanging Gardens Of Bali

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,415,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 17,125,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,760,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,860,000 تومان
توضیحات
نام هتل VICEROY BALI

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,075,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 20,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,160,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,945,000 تومان
توضیحات
نام هتل Neo Kuta Jelantik

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,760,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,770,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 گشت شهری
3 اقامت در هتل با صبحانه
4 تورلیدر فارسی زبان
5 بیمه مسافرتی
6 ویزا
ردیف مدرک تعداد
1 کپی شناسنامه
2 کپی کارت ملی
3 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
4 عکس 4*3
5 تمکن مالی مبنی بر پرینت بانکی با مانده هر نفر 100/000/000 ریال
<p>هزینه تور برای نوزاد 990 هزار تومان است&nbsp;</p><p>پرواز و هتل چارتر و غیر قابل استرداد است</p><p>پرداخت 50 درصد از هزینه تور در زمان ثبت نام الزامی ست</p><p style="text-align:right;"><span style="font-family:tahoma, geneva, sans-serif;text-align:justify;background-color:#ffffff;">بالی یكي از محبوبترين مقاصد گردشگري در جهان مي باشد. اين جزيره سالها به عنوان بهترين جزيره از طرف مجله بين المللي&nbsp;</span><span style="background-color:#ffffff;font-family:tahoma, geneva, sans-serif;text-align:justify;">مسافرت انتخاب گرديده است&nbsp;</span></p><p style="text-align:right;"><span style="background-color:#ffffff;font-family:tahoma, geneva, sans-serif;text-align:justify;">آژانس الماس نشان مجری مستقیم تورهای بالی همراه شما بادر نظر گرفتن شرایط شما&nbsp;</span></p>
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور پوکت ویژه آذر (97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/09/07
قیمت از : 6,253,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور بانکوک و پاتایا ویژه آذر (97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/09/07
قیمت از : 5,060,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور کوالالامپور و پنانگ ویژه آذر 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/09/03
قیمت از : 5,510,000 تومان
ایرلاین : قطر ایر وی
مدت اقامت 1 شب

تور اسکی توچال ویژه زمستان 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/09/01
قیمت از : 250,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 3 شب

تور ارمنستان 3 شب ویژه 4 آذر (97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/09/04
قیمت از : 2,199,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور باکو 7 شب ویژه 30 آبان (97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/08/30
قیمت از : 3,756,000 تومان
ثبت پرسش