تاریخ شروع 1397/03/17
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1397/03/16
وارنا
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 7 شب
تاریخ انتشار : 1397/03/02
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 وارنا 7 شب
ردیف 2
به وارنا
مدت اقامت 7
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
PERUNIKA

BB
2,895,000 تومان 3,395,000 تومان 2,195,000 تومان 1,745,000 تومان
Ambassador

BB
2,945,000 تومان 3,295,000 تومان 2,245,000 تومان 1,745,000 تومان
SHIPKA

BB
2,995,000 تومان 3,495,000 تومان 2,245,000 تومان 1,745,000 تومان
Bonita Hotel

BB
3,045,000 تومان 3,395,000 تومان 2,295,000 تومان 1,745,000 تومان
Royal Hotel

BB
3,645,000 تومان 4,595,000 تومان 2,595,000 تومان 1,745,000 تومان
Palm Beach

ALL
3,695,000 تومان 3,945,000 تومان 2,595,000 تومان 1,745,000 تومان
Arena Mar Hotel

ALL
3,795,000 تومان 4,395,000 تومان 2,645,000 تومان 1,745,000 تومان
Astera

UALL
4,495,000 تومان 5,795,000 تومان 2,995,000 تومان 1,745,000 تومان
Azalia

UALL
4,595,000 تومان 5,995,000 تومان 3,095,000 تومان 1,745,000 تومان
Astera

UALL
4,695,000 تومان 5,995,000 تومان 3,095,000 تومان 1,745,000 تومان
Azalia

UALL
4,795,000 تومان 6,295,000 تومان 3,195,000 تومان 1,745,000 تومان
Melia Grand Hermitage

ALL
4,995,000 تومان 6,295,000 تومان 3,295,000 تومان 1,745,000 تومان
Melia Grand Hermitage

ALL
5,245,000 تومان 6,545,000 تومان 3,395,000 تومان 1,745,000 تومان
Melia Grand Hermitage

ALL
6,295,000 تومان 7,545,000 تومان 3,895,000 تومان 1,745,000 تومان
Melia Grand Hermitage

ALL
7,295,000 تومان 7,795,000 تومان 4,395,000 تومان 1,745,000 تومان
Lilia

BB
3,295,000 تومان 3,695,000 تومان 2,395,000 تومان 1,745,000 تومان
Central

ALL
3,695,000 تومان 5,095,000 تومان 2,595,000 تومان 1,745,000 تومان
Atlas

UALL
3,895,000 تومان 5,445,000 تومان 2,695,000 تومان 1,745,000 تومان
Admiral Hotel

BB
4,395,000 تومان 6,295,000 تومان 2,945,000 تومان 1,745,000 تومان
Astera

UALL
4,495,000 تومان 5,795,000 تومان 2,995,000 تومان 1,745,000 تومان
Astera

UALL
4,695,000 تومان 5,995,000 تومان 3,095,000 تومان 1,745,000 تومان
Kaliakra Palace

UALL
4,695,000 تومان 6,145,000 تومان 3,095,000 تومان 1,745,000 تومان
نام هتل PERUNIKA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,195,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,745,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ambassador

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,945,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,245,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,745,000 تومان
توضیحات
نام هتل SHIPKA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,245,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,745,000 تومان
توضیحات
نام هتل Bonita Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,045,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,295,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,745,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royal Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,645,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,595,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,745,000 تومان
توضیحات
نام هتل Palm Beach

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,945,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,595,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,745,000 تومان
توضیحات
نام هتل Arena Mar Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,645,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,745,000 تومان
توضیحات
نام هتل Astera

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,745,000 تومان
توضیحات
نام هتل Azalia

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,095,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,745,000 تومان
توضیحات
نام هتل Astera

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,095,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,745,000 تومان
توضیحات
نام هتل Azalia

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,195,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,745,000 تومان
توضیحات
نام هتل Melia Grand Hermitage

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,295,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,745,000 تومان
توضیحات
نام هتل Melia Grand Hermitage

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,245,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,545,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,395,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,745,000 تومان
توضیحات
نام هتل Melia Grand Hermitage

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,545,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,895,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,745,000 تومان
توضیحات
نام هتل Melia Grand Hermitage

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,395,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,745,000 تومان
توضیحات
نام هتل Lilia

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,395,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,745,000 تومان
توضیحات
نام هتل Central

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,095,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,595,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,745,000 تومان
توضیحات
نام هتل Atlas

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,445,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,695,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,745,000 تومان
توضیحات
نام هتل Admiral Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,945,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,745,000 تومان
توضیحات
نام هتل Astera

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,745,000 تومان
توضیحات
نام هتل Astera

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,095,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,745,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kaliakra Palace

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,145,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,095,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,745,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 گشت شهری
3 تورلیدر فارسی زبان
4 ویزا
5 سیم کارت
6 بلیط رفت و برگشت با پرواز ماهان
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
2 عکس 4*3
3 مشخصات کامل مسافر از قبیل آدرس منزل و محل کار با ذکر شماره تلفن
ثنا کباری (مسئول تور )


هزینه تور برای نوزاد 500 هزار تومان اسـت

پرداخت 50 درصد از هزینه تور در زمان ثبت نام الزامی ست


ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 پنج شنبه 17 خرداد , 20:00 پنج شنبه 24 خرداد , 23:30

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : -
مدت اقامت 7 شب

تور پاتایا خرداد 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/03/04
قیمت از : 2,350,000 تومان
ایرلاین : -
مدت اقامت 7 شب

تور پاتایا خرداد 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/03/04
قیمت از : 2,350,000 تومان
ایرلاین : -
مدت اقامت 7 شب

تور فرانسه ویژه اردیبهشت و خرداد 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/02/28
قیمت از : 8,910,000 تومان
ایرلاین : -
مدت اقامت 7 شب

تور بالی 16 و 17 خرداد 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/03/17
قیمت از : 4,500,000 تومان
ایرلاین : -
مدت اقامت 7 شب

تور بلغارستان 10 خرداد 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/03/10
قیمت از : 3,595,000 تومان
ایرلاین : -
مدت اقامت 7 شب

تور بلغارستان 10 خرداد 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/03/10
قیمت از : 3,595,000 تومان
ثبت پرسش