• صفحه اصلی /
  • وارنا /
  • ������ ���������� �������� ���������� �� ������ 97


تاریخ شروع 1397/03/31
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1397/03/31
وارنا
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 7 شب
تاریخ انتشار : 1397/03/28
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 وارنا 7 شب
ردیف 2
به وارنا
مدت اقامت 7
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Holiday Park

BB
2,790,000 تومان
3,250,000 تومان
1,900,000 تومان
2,195,000 تومان
Bonita Hotel

BB
3,695,000 تومان
4,145,000 تومان
2,845,000 تومان
2,195,000 تومان
PERUNIKA

BB
3,795,000 تومان
4,145,000 تومان
2,845,000 تومان
2,195,000 تومان
Ambassador

UALL
3,895,000 تومان
4,445,000 تومان
2,895,000 تومان
2,195,000 تومان
SHIPKA

BB
3,945,000 تومان
4,845,000 تومان
2,995,000 تومان
2,195,000 تومان
Lilia

BB
4,445,000 تومان
5,395,000 تومان
3,245,000 تومان
2,195,000 تومان
Central

ALL
4,495,000 تومان
6,195,000 تومان
3,245,000 تومان
2,195,000 تومان
Arena Mar Hotel

ALL
4,745,000 تومان
5,495,000 تومان
3,595,000 تومان
2,195,000 تومان
Admiral Hotel

BB
4,995,000 تومان
6,995,000 تومان
3,595,000 تومان
2,195,000 تومان
Palm Beach

ALL
5,095,000 تومان
5,695,000 تومان
3,695,000 تومان
2,195,000 تومان
Royal Hotel

ALL
5,145,000 تومان
6,545,000 تومان
3,245,000 تومان
2,195,000 تومان
Atlas

UALL
5,145,000 تومان
7,245,000 تومان
3,345,000 تومان
2,195,000 تومان
Astera

UALL
5,695,000 تومان
7,395,000 تومان
3,795,000 تومان
2,195,000 تومان
Astera

UALL
5,895,000 تومان
7,595,000 تومان
3,895,000 تومان
2,195,000 تومان
Kaliakra Palace

UALL
6,295,000 تومان
8,345,000 تومان
3,745,000 تومان
2,195,000 تومان
Melia Grand Hermitage

ALL
6,395,000 تومان
8,395,000 تومان
4,145,000 تومان
2,195,000 تومان
Kaliakra Palace

UALL
6,545,000 تومان
8,695,000 تومان
4,295,000 تومان
2,195,000 تومان
Azalia

UALL
6,595,000 تومان
9,145,000 تومان
4,295,000 تومان
2,195,000 تومان
Melia Grand Hermitage

ALL
6,695,000 تومان
8,595,000 تومان
4,295,000 تومان
2,195,000 تومان
Melia Grand Hermitage

ALL
7,895,000 تومان
9,795,000 تومان
4,895,000 تومان
2,195,000 تومان
Melia Grand Hermitage

ALL
9,795,000 تومان
10,445,000 تومان
5,895,000 تومان
2,195,000 تومان
نام هتل Holiday Park

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,195,000 تومان
توضیحات
نام هتل Bonita Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,145,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,845,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,195,000 تومان
توضیحات
نام هتل PERUNIKA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,145,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,845,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,195,000 تومان
توضیحات
نام هتل SHIPKA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,945,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,845,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,195,000 تومان
توضیحات
نام هتل Lilia

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,445,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,245,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,195,000 تومان
توضیحات
نام هتل Central

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,195,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,245,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,195,000 تومان
توضیحات
نام هتل Arena Mar Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,745,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,595,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,195,000 تومان
توضیحات
نام هتل Palm Beach

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,095,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,695,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,195,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royal Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,145,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,545,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,245,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,195,000 تومان
توضیحات
نام هتل Atlas

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,145,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,245,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,345,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,195,000 تومان
توضیحات
نام هتل Admiral Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,595,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,195,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ambassador

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,445,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,895,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,195,000 تومان
توضیحات
نام هتل Astera

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,795,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,195,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kaliakra Palace

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,345,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,745,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,195,000 تومان
توضیحات
نام هتل Astera

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,895,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,195,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kaliakra Palace

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,545,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,295,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,195,000 تومان
توضیحات
نام هتل Azalia

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,145,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,295,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,195,000 تومان
توضیحات
نام هتل Melia Grand Hermitage

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,145,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,195,000 تومان
توضیحات
نام هتل Melia Grand Hermitage

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,295,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,195,000 تومان
توضیحات
نام هتل Melia Grand Hermitage

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,895,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,195,000 تومان
توضیحات
نام هتل Melia Grand Hermitage

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,445,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,895,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,195,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 اقامت در هتل با صبحانه
2 ترانسفر فرودگاهی
3 تورلیدر فارسی زبان
4 سیم کارت
5 گشت شهری
6 بیمه مسافرتی
7 ویزا
8 بلیط رفت و برگشت با ایرباس قشم ایر
ردیف مدرک تعداد
1 عکس 4*3
2 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
3 کپی شناسنامه

نرخ کودک زیر 2 سال 500 تومان می باشد 

علاوه بر هزینه مسافرتی محاسبه شده در پکیج برای مسافرین بالای 55 سال مبلغ 60 تومان مازاد دریافت خواهد شد 

پرداخت 50درصد هزینه تور در زمان ثبت نام الزامی است

پرواز و هتل چارتر و هزینه تور غیر قابل استرداد می باشد 

شهر وارنا بدلیل جذایبت های فوق العاده و آب و هوای دل انگیز سالانه مقصد هزاران هزار توریست شده است و این دلیلی بر انتخاب آن برای یک سفر به یاد ماندنی برای شما خواهد بود 

با الماس نشان یک سفر حرفه ای تجربه کنید

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 پنج شنبه 31 خرداد , 00:00 پنج شنبه 7 تیر , 00:00
2 جمعه 1 تیر , 00:00 جمعه 8 تیر , 00:00

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور بالی ویژه18 و 19 مرداد 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/05/18
قیمت از : 5,990,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر
مدت اقامت 7 شب

تور باتومی 7 شب ویژه مرداد 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/04/25
قیمت از : 2,955,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور بلغارستان ویژه 4 و 5 مرداد 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/05/04
قیمت از : 4,695,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 6 شب

تور آنتالیا ویژه 29 تیر 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/04/29
قیمت از : 3,085,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 3 شب

تور ارمنستان 3 شب ویژه 24 مرداد 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/05/24
قیمت از : 1,340,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 3 شب

تور دبی ویژه مرداد 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/05/01
قیمت از : 1,755,000 تومان
ثبت پرسش