تاریخ شروع 1397/02/18
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1397/03/10
بنتوتا
هوایی
امارات
مدت اقامت : 7 شب
تاریخ انتشار : 1397/02/17
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 کلمبو 2 شب تاریخ رفت: 11 اردیبهشت و 11 خرداد و تاریخ برگشت: 18 اردیبهشت و 18 خرداد می باشد.
2 کندی 2 شب
3 بنتوتا 3 شب
ردیف 4
به کلمبو
مدت اقامت 2
توضیحات تاریخ رفت: 11 اردیبهشت و 11 خرداد و تاریخ برگشت: 18 اردیبهشت و 18 خرداد می باشد.
ردیف 5
به کندی
مدت اقامت 2
توضیحات
ردیف 6
به بنتوتا
مدت اقامت 3
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
ozo colombo

Ozo Kandy

CITRUS WASKADUWA

BB
BB
BB
5,735,000 تومان 8,215,000 تومان 3,945,000 تومان 3,045,000 تومان
ozo colombo

Ozo Kandy

CITRUS WASKADUWA

BB
BB
BB
5,475,000 تومان 7,955,000 تومان 3,815,000 تومان 2,980,000 تومان اگر 3 تا 4 نفر در هتل اقامت داشته باشند.
ozo colombo

Ozo Kandy

CITRUS WASKADUWA

BB
BB
BB
5,050,000 تومان 7,230,000 تومان 3,600,000 تومان 2,875,000 تومان اگر 5 تا 6 نفر در هتل اقامت داشته باشند.
ozo colombo

Ozo Kandy

CITRUS WASKADUWA

BB
BB
BB
5,375,000 تومان 21,535,000 تومان 3,760,000 تومان 2,955,000 تومان اگر 7 تا 14 نفر در هتل اقامت داشته باشند.
Cinnamon Lakeside Colombo

GRAND KANDYAN

Cinnamon Bey

BB
BB
BB
6,435,000 تومان 9,520,000 تومان 4,310,000 تومان 3,250,000 تومان
Cinnamon Lakeside Colombo

GRAND KANDYAN

Cinnamon Bey

BB
BB
BB
6,310,000 تومان 9,395,000 تومان 4,250,000 تومان 3,225,000 تومان اگر 3 تا 4 نفر در هتل اقامت داشته باشند.
Cinnamon Lakeside Colombo

GRAND KANDYAN

Cinnamon Bey

BB
BB
BB
5,875,000 تومان 8,960,000 تومان 4,035,000 تومان 3,110,000 تومان اگر 5 تا 6 نفر در هتل اقامت داشته باشند.
Cinnamon Lakeside Colombo

GRAND KANDYAN

Cinnamon Bey

BB
BB
BB
5,895,000 تومان 9,095,000 تومان 4,100,000 تومان 3,145,000 تومان اگر 7 تا 14 نفر در هتل اقامت داشته باشند.
Cinnamon Lakeside Colombo

GRAND KANDYAN

Riu Ahungalla

BB
BB
BB
6,970,000 تومان 10,420,000 تومان 3,655,000 تومان 3,390,000 تومان
Cinnamon Lakeside Colombo

GRAND KANDYAN

Riu Ahungalla

BB
BB
BB
6,870,000 تومان 10,320,000 تومان 3,755,000 تومان 3,365,000 تومان اگر 3 تا 4 نفر در هتل اقامت داشته باشند.
Cinnamon Lakeside Colombo

GRAND KANDYAN

Riu Ahungalla

BB
BB
BB
6,440,000 تومان 8,960,000 تومان 4,020,000 تومان 3,255,000 تومان اگر 5 تا 6 نفر در هتل اقامت داشته باشند.
Cinnamon Lakeside Colombo

GRAND KANDYAN

Riu Ahungalla

BB
BB
BB
6,640,000 تومان 10,090,000 تومان 3,955,000 تومان 3,305,000 تومان اگر 7 تا 14 نفر در هتل اقامت داشته باشند.
نام هتل ozo colombo

Ozo Kandy

CITRUS WASKADUWA

خدمت BB
BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,735,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,215,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,945,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,045,000 تومان
توضیحات
نام هتل ozo colombo

Ozo Kandy

CITRUS WASKADUWA

خدمت BB
BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,475,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,955,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,815,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,980,000 تومان
توضیحات اگر 3 تا 4 نفر در هتل اقامت داشته باشند.
نام هتل ozo colombo

Ozo Kandy

CITRUS WASKADUWA

خدمت BB
BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,875,000 تومان
توضیحات اگر 5 تا 6 نفر در هتل اقامت داشته باشند.
نام هتل ozo colombo

Ozo Kandy

CITRUS WASKADUWA

خدمت BB
BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,375,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 21,535,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,760,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,955,000 تومان
توضیحات اگر 7 تا 14 نفر در هتل اقامت داشته باشند.
نام هتل Cinnamon Lakeside Colombo

GRAND KANDYAN

Cinnamon Bey

خدمت BB
BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,435,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,310,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,250,000 تومان
توضیحات
نام هتل Cinnamon Lakeside Colombo

GRAND KANDYAN

Cinnamon Bey

خدمت BB
BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,310,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,250,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,225,000 تومان
توضیحات اگر 3 تا 4 نفر در هتل اقامت داشته باشند.
نام هتل Cinnamon Lakeside Colombo

GRAND KANDYAN

Cinnamon Bey

خدمت BB
BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,875,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,035,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,110,000 تومان
توضیحات اگر 5 تا 6 نفر در هتل اقامت داشته باشند.
نام هتل Cinnamon Lakeside Colombo

GRAND KANDYAN

Cinnamon Bey

خدمت BB
BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,095,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,145,000 تومان
توضیحات اگر 7 تا 14 نفر در هتل اقامت داشته باشند.
نام هتل Cinnamon Lakeside Colombo

GRAND KANDYAN

Riu Ahungalla

خدمت BB
BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,970,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,655,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل Cinnamon Lakeside Colombo

GRAND KANDYAN

Riu Ahungalla

خدمت BB
BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,870,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,755,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,365,000 تومان
توضیحات اگر 3 تا 4 نفر در هتل اقامت داشته باشند.
نام هتل Cinnamon Lakeside Colombo

GRAND KANDYAN

Riu Ahungalla

خدمت BB
BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,440,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,020,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,255,000 تومان
توضیحات اگر 5 تا 6 نفر در هتل اقامت داشته باشند.
نام هتل Cinnamon Lakeside Colombo

GRAND KANDYAN

Riu Ahungalla

خدمت BB
BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,955,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,305,000 تومان
توضیحات اگر 7 تا 14 نفر در هتل اقامت داشته باشند.

ردیف خدمات توضیحات
1 اقامت در هتل با صبحانه
2 بیمه مسافرتی
3 گشت شهری
4 ویزا
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار

پرواز چارتر و هتل تحت گارانتی می باشد و در صورت کنسلی یا تغییر تاریخ یا تغییر نام کل مبلغ تور سوخت کامل می گردد.

ویزای سریلانکا در بدو ورود به فرودگاه کلمبو صادر می گردد که هزینه آن به عهده مسافر است.

پرداخت 50 درصد مبلغ کل تور جهت عقد قرارداد الزامی می باشد.
آمارهاي موجود، نشان مي دهد که ورود نزديک به 600هزار گردشگر در سال به سريلانکا، نزديک به 600 ميليون دلار براي اين کشور در آمد در پي داشته است. 
اين کشور داراي 19استان و 25شهر بزرگ است. شهر کلمبو پايتخت و يکي از مهمترين بنادر تجاري سريلانکا در غرب اين جزيره واقع گرديده است. شهر «جاياوارداناپورا» در 20 کيلومتري شرق کلمبو نيز به عنوان پايتخت سياسي سريلانکا در نظر گرفته شده است. «کندي»، «جفنا»، بندر «ترينکومالي»، «باتيکولا»، «پوتلام»، «دهي والا» ديگر شهرهاي مهم سريلانکا محسوب مي شوند. نيروي کار، منسوجات، چاي، گردشگري و سنگ هاي قيمتي عمده صادرات سريلانکا را تشکيل مي دهند. نزديک به 90درصد از مردم سريلانکا باسواد هستند.

گشتها: بازدید از پرورشگاه فیل پیناوالا- معبد کندی- نمایش رقص فرهنگی- باغ گیاه شناسی-  رودخانه مادهو و کارخانه لاک پشتها- موزه  و معبد کلمبو

 هزینه گشتها 75 دلار می باشد

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : -
مدت اقامت 7 شب

تور پاتایا خرداد 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/03/04
قیمت از : 2,350,000 تومان
ایرلاین : -
مدت اقامت 7 شب

تور بلغارستان 10 خرداد 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/03/10
قیمت از : 3,595,000 تومان
ایرلاین : -
مدت اقامت 7 شب

تور پاتایا خرداد 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/03/04
قیمت از : 2,350,000 تومان
ایرلاین : -
مدت اقامت 7 شب

تور پاتایا خرداد 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/03/04
قیمت از : 2,350,000 تومان
ایرلاین : -
مدت اقامت 7 شب

تور بالی 16 و 17 خرداد 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/03/17
قیمت از : 4,500,000 تومان
ایرلاین : -
مدت اقامت 7 شب

تور بالی 16 و 17 خرداد 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/03/17
قیمت از : 4,500,000 تومان
ثبت پرسش