لطفا اطلاعات این صفحه را در اختیار مدیر وب سایت قرار دهید.

خطا

System.Exception: گروه جاذبه های گردشگری یافت نشد: ������ at AlmasNeshan.Controllers.AttractionListController.Details(Int64 ID, String DS) in D:\AlmasNeshan\AlmasNeshanRepositoryNamaTech\AlmasNeshanTourAPI\AlmasNeshanTourAPI\Controllers\AttractionListController.cs:line 0 at lambda_method(Closure , ControllerBase , Object[] ) at System.Web.Mvc.ReflectedActionDescriptor.Execute(ControllerContext controllerContext, IDictionary`2 parameters) at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionMethod(ControllerContext controllerContext, ActionDescriptor actionDescriptor, IDictionary`2 parameters) at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.<BeginInvokeSynchronousActionMethod>b__39(IAsyncResult asyncResult, ActionInvocation innerInvokeState) at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncResult`2.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult) at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.EndInvokeActionMethod(IAsyncResult asyncResult) at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.<InvokeActionMethodFilterAsynchronouslyRecursive>b__3d() at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.<>c__DisplayClass46.<InvokeActionMethodFilterAsynchronouslyRecursive>b__3f() at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.EndInvokeActionMethodWithFilters(IAsyncResult asyncResult) at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.<>c__DisplayClass21.<>c__DisplayClass2b.<BeginInvokeAction>b__1c() at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.<>c__DisplayClass21.<BeginInvokeAction>b__1e(IAsyncResult asyncResult)

at AlmasNeshan.Controllers.AttractionListController.Details(Int64 ID, String DS) in D:\AlmasNeshan\AlmasNeshanRepositoryNamaTech\AlmasNeshanTourAPI\AlmasNeshanTourAPI\Controllers\AttractionListController.cs:line 0 at lambda_method(Closure , ControllerBase , Object[] ) at System.Web.Mvc.ReflectedActionDescriptor.Execute(ControllerContext controllerContext, IDictionary`2 parameters) at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionMethod(ControllerContext controllerContext, ActionDescriptor actionDescriptor, IDictionary`2 parameters) at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.<BeginInvokeSynchronousActionMethod>b__39(IAsyncResult asyncResult, ActionInvocation innerInvokeState) at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncResult`2.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult) at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.EndInvokeActionMethod(IAsyncResult asyncResult) at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.<InvokeActionMethodFilterAsynchronouslyRecursive>b__3d() at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.<>c__DisplayClass46.<InvokeActionMethodFilterAsynchronouslyRecursive>b__3f() at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.EndInvokeActionMethodWithFilters(IAsyncResult asyncResult) at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.<>c__DisplayClass21.<>c__DisplayClass2b.<BeginInvokeAction>b__1c() at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.<>c__DisplayClass21.<BeginInvokeAction>b__1e(IAsyncResult asyncResult)